W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wpis do wykazu dziennych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających

Wersja strony w formacie XML

Karta Informacyjna

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych i wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających

1. Wydział odpowiedzialny
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

Szczegółowe informacje:
Ewa Trzcińska, Beata Radomska
Parter, pok. nr 19
Telefon (22) 70-17-517

2. Sposób złożenia wniosku

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniająych składa się na formularzu RKZ-1 wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu Emp@tia.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

Wniosek dostępny jest pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/lista-dostepnych-wnioskow-elektronicznych

 

Do wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy dołączyć:

-   decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,

- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie
    wymagań sanitarno- lokalowych w przypadku żłobka, pozytywną opinię Burmistrza
    określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc- w przypadku klubu dziecięcego,

(wydanie decyzji oraz opinii następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia
o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu)

-   zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-   oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu,

-   pełnomocnictwo lub inny dokument poświadczający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu zakładającego żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna, chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych np. CEIDG, KRS.

3. Opłaty
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 50 zł zgodnie z Uchwałą nr 135/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.05.2011r. w sprawie ustalenia opłaty
za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.).

Wpis do wykazu dziennych opiekunów nie podlega opłacie.

4. Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów w ciągu 7 dni wydane zostanie z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zaświadczenie zostanie przesłane na adres wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub można je odebrać osobiście w pokoju nr 19.

Wpis do wykazu dziennych opiekunów zostanie dokonany w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

5. Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji odmawiającej dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów podmiotowi służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zlokalizowanego pod adresem: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

 

6. Podstawa prawna
Art. 28 oraz art. 46b ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Notatki
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno jest czynny:
poniedziałek-- piątek w godzinach 8.00-16.00

 

Uwaga!  Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) w celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych burmistrz może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Zgodnie z art. 31 ustawy burmistrz odmawia wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, w przypadku gdy:

1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

3) w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku o wpis do wykazu dziennych opiekunów burmistrz może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna- art. 46b  ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu dziennych opiekunów burmistrz może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

W przypadku gdy lokal, w którym sprawowana będzie opieka, nie spełnia warunku zapewnienia bezpiecznej opieki nad dzieckiem burmistrz wzywa podmiot występujący o wpis do wykazu do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Jeżeli nieprawidłowości te nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez burmistrza, burmistrz może odmówić wpisu do wykazu w formie decyzji administracyjnej.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane