Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

WNIOSEK O WYDANIE / WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

TreśćMIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Wydział Spraw Obywatelskich

Biuro Obsługi Interesanta/parter/

tel. 22 70 17 601/602/604/605/613

Godziny pracy: poniedziałek 8-18,

wtorek, środa, czwartek i piątek 8-16WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa się na załączonym formularzu 
wniosek o wydanie /wymianę dowodu osobistego w dowolnym organie gminy:

- w formie papierowej - OSOBIŚCIE okazując dowód osobisty lub ważny paszport

- w formie elektronicznej przez wnioskodawcę posiadającego bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profil zaufany EPUAP przez
ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.plUWAGA:
osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

Jeżeli wniosek został przyjęty poza urzędem/np. w domu, czy w domu opieki/, dowód osobisty może odebrać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dowodu lub zostanie dostarczony do domu przez urzędnika.


ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO :

JEDNA KOLOROWA FOTOGRAFIA

o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, o ile nie występują przesłanki wymienione poniżej


DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ:

• w ciemnych okularach dla osoby z wadą narządu wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
• w nakryciu głowy zgodnie z zasadami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,


FOTOGRAFIA POWINNA BYĆ WYKONANA NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY PRZED DNIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU

DO WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ ePUAP NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

- 1 fotografię kolorową o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniająca wymogi, o których mowa powyżej

- zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej, orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem 

WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO

W PRZYPADKU, GDY WNIOSEK JEST SKŁADANY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ TOŻSAMOŚĆ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO POTWIERDZA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO LUB POLSKIEGO PASZPORTU


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWNIOSEK SKŁADA:

- osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

- osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,

- w przypadku osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku zostało więcej niż 30 dni w imieniu, której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

- w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu, której wniosek składa jeden z rodziców;

- w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu, której wniosek składa opiekun prawny;

- w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w imieniu, której wniosek składa kurator


ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO OSOBIE NIEPOSIADAJĄCEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH LUB POSIADAJĄCEJ OGRANICZONĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH WYMAGA JEJ OBECNOŚCI PRZY SKŁADANIU WNIOSKU , WYJĄTEK STANOWIĄ OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 5 ROKU ŻYCIA


WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

- niezwłocznie w przypadku:

   • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

   • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym       identyfikację jego posiadacza,

   • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.
 

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ W URZĘDZIE GMINY, W KTÓRYM ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK


DOWÓD OSOBISTY ODBIERA:

- wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu )

- rodzic / opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,

- osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia) , rodzic tej osoby albo kurator tej osoby,

- pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.


UWAGA: w przypadku, gdy wniosek był złożony przez rodzica / opiekuna prawnego / kuratora w imieniu osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo w postaci dokumentu elektronicznego przez ePUAP - OSOBA TA MUSI BYĆ OBECNA PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.


OSOBA ODBIERAJĄCA DOWÓD PRZEDKŁADA:

- dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru )

- lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego).


TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

-Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych /Dz. U. 2017r., poz. 1464 ze zm./,

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu /Dz.U. z 2015 r. poz. 212 ze zm. /,

-Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz. U. 2017 r., poz.1219/,

-Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne/Dz.U.2017r., poz. 570/,                                                                                                                                                                                                          
-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2016 r. poz.922 ze zm./


WAŻNE INFORMACJE

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać jeden ważny dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez  okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 PLIKI DO POBRANIA:
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij