Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydawanie/wymiana dowodu osobistego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa się na formularzu  (do pobrania na dole strony) w dowolnym organie gminy:
- OSOBIŚCIE
- lub poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl, zobacz wymagania niezbędne do skorzystania z platformy ePUAP

UWAGA: osoba, która nie możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO :

JEDNA KOLOROWA FOTOGRAFIA

wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ:

• w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
• w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,


DO WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ ePUAP NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:
- 1 fotografię kolorową o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniająca wymogi, o których mowa powyżej
- zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej, orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem - JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zobacz wymagania niezbędne do skorzystania z platformy ePUAP

ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Obsługi Interesanta / parter/
tel. 22 70 17 601/602/604/605/613
Godziny pracy: poniedziałek 8-18,
wtorek, środa, czwartek i piątek 8-16

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


WNIOSEK SKŁADA:
- osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
- jeden rodzic w przypadku osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku zostało więcej niż 30 dni,
- jeden rodzic w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władza rodzicielską,
- opiekun prawny w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,
- kurator w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

OSOBA, DLA KTÓREJ MA BYĆ WYDANY DOWÓD OSOBISTY MUSI BYĆ OBECNA PRZY SKŁADANIU WNIOSKU Z WYJĄTKIEM DZIECI DO LAT 5.


WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :
- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
- niezwłocznie w przypadku :
• zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
• utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
• zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.
 

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Uwaga:
Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO
Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód odbiera:

- wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu )
- rodzic / opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,
- osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia ), rodzic tej osoby albo kurator tej osoby,
- pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

UWAGA: jeśli wniosek był złożony przez rodzica / opiekuna prawnego / kuratora w imieniu osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo poprzez skrzynkę ePUAP - OSOBA TA MUSI BYĆ OBECNA PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru ) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego).

PODSTAWA PRWANA
-Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych /Dz. U. 2016r., poz. 391/,
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu /Dz.U. z 2015 r. poz. 212 /,
-Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz. U. 2013 r., poz. 1422 ze zm. /,
-Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /Dz.U. 2014r. poz. 1114 ze zm./                                                                                                                                                                                                              -Ustawa  z  dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  /Dz. U. 2013 r., poz. 262 ze zm./
-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2015 r. poz.2135 ze zm./


INFORMACJE DOTYCZĄCE UTRATY / ZNISZCZENIA DOWODU OSOBISTEGO

UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną :
- posiadacz dowodu osobistego,
- rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej   ograniczoną zdolność do czynności prawnych.


Utratę dowodu lub uszkodzenie można zgłosić : 
- w organie dowolnej gminy
- w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu.


Zgłoszenie dokonane  w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy  ePUAP.gov.pl, zobacz wymagania niezbędne do skorzystania z platformy ePUAP można dokonać tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie


Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać jeden ważny dowód osobisty.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij