Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.


W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest: Burmistrz Miasta i  Gminy Piaseczno

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można  skontaktować się poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można  skontaktować się  pisemnie na adres siedziby administratora.


Z administratorem – Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczna można  skontaktować się   poprzez email: sekretariat@piaseczno.eu lub pisemnie na adres 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może  Pani / Pan skontaktować się  poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Administrator – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może  Pani / Pan skontaktować się poprzez email: temoszczuk@piaseczno.eu lub pisemnie na adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5


Z inspektorem ochrony danych można  kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
  • unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

-         zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

-         zmiany danych zawartych w dowodzie,

-         upływu terminu ważności dowodu,

-         utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

  • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-         organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-         ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wydział Spraw Obywatelskich                                                                         
parter – pokój 21 i 22
tel. 22 70 17 600/603/606
Godziny pracy: poniedziałek  8-18
wtorek, środa, czwartek i piątek 8-16

Organ gminy udostępnia dokumentację dowodową związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

1.Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  są uprawnione następujące podmioty:

- organy prokuratury

- organy  Policji,

- Komendant Główny Straży Granicznej,

- Szef Służby Wywiadu Wojskowego,

- Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

- organy Krajowej Administracji Skarbowej,

- Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,

- Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Szef Agencji Wywiadu,

- Szef Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego,

- Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

- Sądy


 Udostępnienie danych osobowych w/w podmiotom następuje nieodpłatnie.

2. Inne podmioty jeżeli - wykażą interes prawny


Udostępnienie danych osobowych w/w podmiotom następuje odpłatnie.


WYMAGANE DOKUMENTY

- wypełniony wniosek, na załączonym formularzu /wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym/

- Podmiot uprawniony do  uzyskania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi   jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie, którego  żądania udostępnienia dokumentacjo związanej z dowodami osobistymi oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze

- dowód dokonania opłaty.

OPŁATY

Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym  wynosi 31 zł.

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika

Opłaty skarbowej   należy dokonać na rachunek bankowy gminy lub w kasie Urzędu.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestru drogą korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego przez platformę EPUAP, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w terminie do 7 dni od daty wpływu

TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa o udostępnienie danych z w/w rejestru następuje w drodze  decyzji  administracyjnej

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych /Dz.U. z 2019 r., poz. 653/

- Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm./

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi /Dz.U. z 2016, poz.319/

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi /Dz.U. z 2015 r., poz. 1604

- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm./

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm./

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz. U. 2017 r., poz. 1219 ze zm./
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /Dz.U. 2017 r., poz. 570 ze zm./

- Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  /Dz. U. 2019  r., poz.162/.            

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij