Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.


W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest: Burmistrz Miasta i  Gminy Piaseczno

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można  skontaktować się poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można  skontaktować się  pisemnie na adres siedziby administratora.


Z administratorem – Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczna można  skontaktować się   poprzez email: sekretariat@piaseczno.eu lub pisemnie na adres 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może  Pani / Pan skontaktować się  poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Administrator – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może  Pani / Pan skontaktować się poprzez email: temoszczuk@piaseczno.eu lub pisemnie na adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5


Z inspektorem ochrony danych można  kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
  • unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

-         zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

-         zmiany danych zawartych w dowodzie,

-         upływu terminu ważności dowodu,

-         utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

  • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-         organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-         ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.


 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Obsługi Interesanta / parter/
tel. 22 70 17 601/602/604/605/613
Godziny pracy: poniedziałek 8-18,
wtorek, środa, czwartek i piątek 8-16

Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony albo skradziony zgłoś to jak najszybciej. Utratę dowodu lub uszkodzenie zgłosisz w dowolnym urzędzie gminy, przez internet, a jeśli przebywasz za granicą – osobiście, listownie lub faxem w konsulacie. Zgłoszenie utraty dowodu w wyniku przestępstwa należy dokonać na Policji i to wystarczy do jego unieważnienia.

Jeśli myślisz, że Twój dowód się odnajdzie, możesz czasowo zawiesić swój dowód i wycofać zawieszenie zarówno w urzędzie, jak i przez internet.

UTRATĘ  LUB USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO MOŻE ZGŁOSIĆ KAŻDY, KTO ZGUBIŁ SWÓJ  DOWÓD OSOBISTY

- posiadacz dowodu osobistego

- rodzic, opiekun prawny lub  kurator -  w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych ( osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia)

- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w danej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu.

Utratę dowodu lub uszkodzenia można zgłosić na załączonym formularzu /formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego/:

- osobiście w organie dowolnej gminy,

- posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,

- w organie gminy, który wydał dowód osobisty tylko w przypadku gdy zgłoszenie dokonane jest w formie dokumentu elektronicznego korzystając ze strony ePUAP.gov.pl

W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

OSOBA, KTÓRA UTRACIŁA DOWÓD OSOBISTY JEST ZOBOWIĄZANA NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ DOWOLNY URZĄD LUB KONSULAT.

OSOBA, KTÓRA POSIADA USZKODZONY DOWÓD OSOBISTY  ZGŁASZA SIĘ DO DOWOLNEGO URZĘDU DOŁĄCZAJĄC DO ZGŁOSZENIA USZKODZONY DOWÓD OSOBISTY.

 W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO NALEŻY USZKODZONY DOKUMENT PRZEKAZAĆ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Posiadaczowi dowodu osobistego, przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  /Dz. U.  2019 r., poz. 653/,


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru

  dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów

  osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu /Dz.U. z 2020 r. poz. 30/,


- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz. U. 2019 r., poz.

  123 ze zm./,


- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania    

  publiczne  /Dz.U. 2019 r., poz. 700 ze zm./,


- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2019 r. poz.1781./.WAŻNE INFORMACJE


W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utrata należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, policji, innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dowodu.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może bez zbędnej zwłoki , przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dowodu dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa powyżej o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij