Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚR-07/01

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wniosek do pobrania na dole strony

Karta Informacyjna:

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej,
Sprawę prowadzi: główny specjalista Łukasz Matyjasiak, insp Piotr Grędziński
ul. Świętojańska 5A, pok 104
Telefon: 22 70 17 528

2. Wymagane dokumenty

W kancelarii należy złożyć:

- wniosek o wydanie decyzji,

- kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 egzemplarze analogowe i elektroniczne) - w przypadku przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane (§ 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko),

- raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (4 egzemplarze analogowe i elektroniczne) - w przypadku przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne (§ 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ),

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

- mapę (cztery egzemplarze), w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...), tj.:

- obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
- obszarem zawierającym działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- obszarem zawierającym działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
Mapa musi zawierać legendę. Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa wyżej, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 74 ust. 1 pkt 3a  ww. ustawy).

 - wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...), z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a tej samej ustawy,


- potwierdzenie wniesienia opłaty za decyzję oraz pełnomocnictwo (jeśli ustanowiono pełnomocnika),

- w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji,

- analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

3. Opłaty

Opłata skarbowa za decyzję ma wysokość 205zł
Opłata skarbowa za każde złożone w sprawie pełnomocnictwo ma wysokość 17zł
Opłatę skarbową należy uiścić:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu,
- lub w kasie Urzędu,
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia w/w opłaty.

4. Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia kompletnych dokumentów sprawy zostaną załatwione w terminie co najmniej dwóch miesięcy. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności , okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Termin załatwienia sprawy wynika z konieczności opiniowania wniosku z organami uzgadniającymi tj. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Sanepidem.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w terminie 2 tygodni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

6. Podstawa prawna.

Art. 71 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

7. Uwagi

Załączniki, które mogą wpłynąć na przyśpieszenie prowadzenia postępowania:
- dane właścicieli działek sąsiednich (strony postępowania administracyjnego)
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prosimy o złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  (do pobrania na dole strony)


Notatki

Urząd jest czynny:

poniedziałek - w godzinach 8.00-18.00
wtorek - piątek - w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu, na parterze, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie i jest czynna:

poniedziałek - w godzinach 8.00-18.00
wtorek - piątek - w godzinach 8.00-16.00

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij