Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Jednorazowe świadczenie "Za życiem" WSS-17/01

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Karta Informacyjna (WSS-17/01)

ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem”

Pliki do pobrania:

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania na dole strony.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Naczelnik: Ewa Faliszewska;
05-500 Piaseczno ul. Warszawska 1;
tel. (022) 70-17-583.
 
2. Wymagane dokumenty.

Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem” w wysokości  4 000 zł oraz jego wypłata następuje na wniosek matki lub ojca dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie  albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (załącznik nr 1).

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące członków rodziny, tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, obywatelstwo, adres,  

Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym  okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,
2) zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną* potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później    niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – wzór zaświadczenia został określony  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka  oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (załącznik nr 2),
* wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) a także do osób, które przysposobiły dziecko.
3)   oświadczenie wnioskodawcy o formie wypłaty jednorazowego świadczenia (załącznik nr 3),
 
W następujących przypadkach wnioskodawca dołącza do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem”- odpowiednio:
W przypadku, gdy wniosek składany jest przez opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka.:
a) kopię prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (oryginał do wglądu) ,
b) kopię orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał do wglądu).
 
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do jednorazowego świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, pracownik Wydziału Świadczeń Społecznych może domagać się takiego dokumentu.
Wnioskodawca załączając do akt sprawy kserokopie wymaganych dokumentów  zobowiązany jest przedłożyć do wglądu ich oryginały celem uwierzytelnienia załączanych kopii. Kopię dokumentów uwierzytelnia organ właściwy, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

3. Opłata skarbowa.
Postępowanie nie podlega opłatom.
 
 
4. Sposób i termin załatwienia sprawy.
1) wydanie    decyzji   administracyjnej    w   sprawie   ustalenia   prawa  do świadczenia jednorazowego „Za życiem”,
2) nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
3) w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,
4) w przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, organ właściwy przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 
5. Doręczenie decyzji.
a) osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy  ul. Warszawska 1,
b) przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Tryb odwoławczy.
Od   decyzji    przysługuje   stronie   prawo   wniesienia   odwołania  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w    Warszawie       ul. Obozowa 57,    01-161  Warszawa  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Świadczeń Społecznych. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7. Podstawa prawna.
- Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem” 
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 
8. Uwagi.
1) Prawo do jednorazowego świadczenia „Za życiem” w wysokości 4 000,00 zł   ustala się na podstawie złożonego wniosku.
2) Jednorazowe świadczenie „Za życiem” przysługuje świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
3) Jednorazowe świadczenie „Za życiem” przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
4) Jednorazowe świadczenie„Za życiem”  przysługuje w wysokości 4 000,00 zł.
5) Osoby mieszkające na terenie miasta i gminy Piaseczno i ubiegające się o wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” składają wniosek z wymaganą dokumentacją w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
6) Wniosek o wypłatę jednorazowego „Za życiem” świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po  terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
7) Jednorazowe świadczenie „Za życiem” nie przysługuje jeżeli:
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.
- członkowi rodziny przysługuje na dziecko jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
8) W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.
9) Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje. 
10) W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do jednorazowego świadczenia „Za życiem”  , zwłaszcza:
a) wyjazdu wnioskodawcy lub członka rodziny poza granice Rzeczpospolitej Polskiej do państwa w którym maja zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) pozbawienia wnioskodawcy władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,                   
c) ustania opieki prawnej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem,
d) umieszczenia dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w  pieczy zastępczej,
- wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie fakt ten zgłosić do Wydziału Świadczeń Społecznych.
11) Osoba, która pobrała nienależnie jednorazowe świadczenie „Za życiem”, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

9. Notatki.
Wydział Świadczeń Społecznych jest czynny:
* Poniedziałek w godz. 8.00 -18.00
* Wtorek- piątek w godz. 8.00 -16.00

Wypłata jednorazowego świadczenia z kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 odbywa się zgodnie z  informacją zawartą w decyzji o przyznaniu prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem”.

Wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” na wskazane konto bankowe realizowana jest do końca danego miesiąca (data nadania przelewu).

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze

Nr konta na które należy wpłacać nienależnie pobrane jednorazowe świadczenie „Za życiem”
62 1240 6973 1111 0010 8670 6558.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij