Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania WSS-13/01

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Karta Informacyjna
ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Piaseczno.

Prawo do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje pod warunkiem przysługiwania prawa do zasiłku rodzinnego.

Pliki do pobrania:
Załączniki do pobrania na dole strony.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Naczelnik: Ewa Faliszewska; s.rodzinne@piaseczno.eu 05-500 Piaseczno ul. Warszawska 1;
tel. (022) 70-17-583.

2. Wymagane dokumenty.
Ubiegając się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania należy w złożonym wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wypełnić część I wniosku pkt 2 zakreślając kwadrat dotyczący podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania i wpisać dane dziecka oraz część IV wniosku, a także dołączyć :
1) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,
2) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Od wnioskodawcy do wszystkich kserokopii dokumentów wymagane są ich oryginały do okazania pracownikowi Wydziału Świadczeń Społecznych. Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

3. Opłata skarbowa:
Postępowanie nie podlega opłatom.
Nie podlegają opłacie skarbowej wszelkie czynności urzędowe oraz składane dokumenty w sprawach o świadczenia socjalne na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000 ze zm.).

4. Sposób i termin załatwienia sprawy.

1) wydanie decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
2) świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych
3) w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku tut. organ wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,
4) w przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów tut. organ przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dnia i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów, w przypadku niezastosowania się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

5. Doręczenie decyzji.
-osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1,
-przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Tryb odwoławczy.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Świadczeń Społecznych.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7. Podstawa prawna.
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.:Dz. U. z 2020 r., poz. 111).
• Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.  w sprawie  sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z  2017 r.  poz.1466)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy ,wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.z 2018 r. poz. 1497)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. : Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.).
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.)

8. Uwagi.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności — w wysokości 110,00 zł miesięcznie na dziecko albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej — w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

9. Notatki.

Wydział Świadczeń Społecznych jest czynny:
• Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
 

Wypłaty świadczenia rodzicielskiego za pośrednictwem P.P.U.P. "Poczty Polskiej" realizowane są do ostatniego dnia miesiąca (data nadania przekazu pocztowego).

Wypłaty świadczenia rodzicielskiego na wskazane konto bankowe realizowane są do ostatniego dnia miesiąca (data nadania przelewu).


Nr konta na które należy wpłacać nienależnie pobrany dodatek do zasiłku rodzinnego z podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –

Nowy numer konta obowiązujący od 01.01.2019 r. - 62 1240 6973 1111 0010 8670 6558

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij