Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego WSS-11/01

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Karta Informacyjna

ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Piaseczno.

Prawo do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje pod warunkiem przysługiwania prawa do zasiłku rodzinnego.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.
Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Naczelnik: Ewa Faliszewska; s.rodzinne@piaseczno.eu 05-500 Piaseczno ul.Warszawska 1;
tel. (022) 70-17-583.

2. Wymagane dokumenty.
Ubiegając się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego należy w złożonym wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wypełnić część I pkt 2 zakreślając kwadrat dotyczący kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i wpisać dane dziecka oraz dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od wnioskodawcy do wszystkich kserokopii dokumentów wymagane są ich oryginały do okazania pracownikowi Wydziału Świadczeń Społecznych. Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

3. Opłata skarbowa:
Postępowanie nie podlega opłatom.
Nie podlegają opłacie skarbowej wszelkie czynności urzędowe oraz składane dokumenty w sprawach świadczeń socjalnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz 1000 ze zm.).

4. Sposób i termin załatwienia sprawy.

1) wydanie decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
2) świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych
3) w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku tut. organ wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowania się do wezwania spowoduje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,
4) w przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów tut. organ przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dnia i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów, w przypadku niezastosowania się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,
5) ) jeżeli w okresie trzech miesięcy licząc od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
6) prawo do dodatku ustala się na okres zasiłkowy, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do dodatku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

5. Doręczenie decyzji.
-osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy ul. Warszawska 1,
-przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6.Tryb odwoławczy.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, 01 - 161 Warszawa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Świadczeń Społecznych.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7. Podstawa prawna.

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.:Dz. U. z 2020 r., poz. 111)
• Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.  w sprawie  sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z  2017 r.  poz.1466)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy ,wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.z 2018 r. poz. 1497)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. : Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.).
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.)

8. Uwagi.

1) Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
a) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
b) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2) Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
a) 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
b) 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

9. Notatki.

Wydział Świadczeń Społecznych jest czynny:
• Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

Wypłaty świadczenia rodzicielskiego za pośrednictwem P.P.U.P. "Poczty Polskiej" realizowane są do ostatniego dnia miesiąca (data nadania przekazu pocztowego).

Wypłaty świadczenia rodzicielskiego na wskazane konto bankowe realizowane są do ostatniego dnia miesiąca (data nadania przelewu).
 
 
Nr konta na które należy wpłacać nienależnie pobrany dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –
Nowy numer konta obowiązujący od 01.01.2019 r. - 62 1240 6973 1111 0010 8670 6558Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij