Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka WSS-07/01

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Karta Informacyjna

ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Piaseczno.

Prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka przysługuje pod warunkiem przysługiwania prawa do zasiłku rodzinnego.

Pliki do pobrania:
Załącznik do pobrania na dole strony.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Naczelnik: Ewa Faliszewska; s.rodzinne@piaseczno.eu 05-500 Piaseczno ul. Fabryczna 2;
tel. (022) 716-72-20; fax (022) 716-72-21.

2. Wymagane dokumenty.
Ubiegając się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka należy w złożonym wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wypełnić część I wniosku pkt 2 zakreślając kwadrat dotyczący urodzenia dziecka i wpisać dane dziecka oraz dołączyć zaświadczenie wystawione przez lekarza lub przez położną potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Obowiązek przedłożenia zaświadczenia lekarskiego nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.
Od wnioskodawcy do wszystkich kserokopii dokumentów wymagane są ich oryginały do okazania pracownikowi Wydziału Świadczeń Społecznych. Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

3. Opłata skarbowa:
Postępowanie nie podlega opłatom.
Nie podlegają opłacie skarbowej wszelkie czynności urzędowe oraz składane dokumenty w sprawach świadczeń socjalnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

4. Sposób i termin załatwienia sprawy.
1) wydanie decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
2) świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych
3) w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku tut. organ wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,
4) w przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów tut. organ przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dnia i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów, w przypadku niezastosowania się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

5. Doręczenie decyzji.

-osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1,
-przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Tryb odwoławczy.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Świadczeń Społecznych.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7. Podstawa prawna.

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).
• rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.  w sprawie  sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z  2017 r.  poz.1466)
• ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U.z 2017 r. poz. 1428)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy ,wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.z 2018 r. poz. 1497)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. : Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.).
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. 2010 r. Nr 183, poz. 1234).

8. Uwagi.
1) Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.
2) Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
3) Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł.
4) W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
5) Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

9. Notatki.
Wydział Świadczeń Społecznych jest czynny:
• Poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00
• Wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze ul. Kościuszki 5 i jest czynna w godzinach:
• Poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00
• Wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Wypłaty świadczenia za pośrednictwem P.P.U.P. „Poczty Polskiej” realizowane są do ostatniego dnia każdego miesiąca (data nadania przekazu pocztowego).
Wypłaty świadczenia na wskazane konto bankowe realizowane są w dniach do ostatniego dnia każdego miesiąca (data nadania przelewu).
Wypłaty świadczenia z kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 odbywają się według harmonogramu wypłat załączonego do decyzji w godzinach 10.30-15.30.
Nr konta na który należy wpłacać nienależnie pobrany dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka –
Nowy numer konta obowiązujący od 01.01.2019 r. - 62 1240 6973 1111 0010 8670 6558


Załączniki :
1. Zaświadczenie lekarskie Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij