Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zasiłek pielęgnacyjny WSS - 03/01

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Karta Informacyjna

ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Piaseczno.

Pliki do pobrania:
Wniosek wraz z załącznikami do pobrania na dole strony.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Naczelnik: Ewa Faliszewska;

s.rodzinne@piaseczno.eu

05-500 Piaseczno ul. Fabryczna 2;
tel.22 716-72-20; fax 22 716-72-21.

2. Wymagane dokumenty.

1) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
2)W przypadku działania przez pełnomocnika konieczne jest pełnomocnictwo wnioskodawcy do reprezentowania.
3) Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
4) W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2094 ze zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
b) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
5) Oświadczenie złożone na wniosek strony
6) Oświadczenie zawierające informacje dotyczące ustalenia uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, pracownik Wydziału Świadczeń Społecznych może domagać się takiego dokumentu.
Wnioskodawca załączając do akt sprawy kserokopie wymaganych dokumentów zobowiązany jest przedłożyć do wglądu ich oryginały celem uwierzytelnienia załączanych kopii. Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

3. Opłata skarbowa.

Postępowanie nie podlega opłatom.
Nie podlegają opłacie skarbowej wszelkie czynności urzędowe oraz składane dokumenty związane ze świadczeniami rodzinnymi na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

4. Sposób i termin załatwienia sprawy.

1) wydanie decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
2) nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
3)świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych
4) jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
5) prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca w którym upływa termin ważności orzeczenia,
6) w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, w przypadku niezastosowania się do wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia,
7) w przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, organ przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów, w przypadku niezastosowania się do wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Doręczenie decyzji.

a) osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1,
b) przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Tryb odwoławczy.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Świadczeń Społecznych.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7. Podstawa prawna.

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.).
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U z 2018 poz 1270 ze zm.).
- rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.  w sprawie  sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z  2017 r.  poz.1466)
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497)
 

8. Uwagi.

1) Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
a) obywatelom polskim;
b) cudzoziemcom:
- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2094 ze zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
c) w/w osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
2) Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
3) Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
a) niepełnosprawnemu dziecku;
b) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
c) osobie, która ukończyła 75 lat.
d) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
4) Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie do 31 października 2018 r.
- od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r.  wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł.
- od dnia 1 listopada 2019 r.  wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł.
5) Osoby ubiegające się o zasiłek pielęgnacyjny składają wniosek
o przyznanie wraz z wymaganą dokumentacją w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
6) Ustalanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
7) O każdej zmianie mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej - osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wydział Świadczeń Społecznych.
8) Osoba, która pobrała nienależnie zasiłek pielęgnacyjny, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

UWAGA !!!
KOMU NIE PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY


Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje jeżeli:
a) osoba została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
b) osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego;
c) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

9. Notatki.

Wydział Świadczeń Społecznych jest czynny:
* Poniedziałek w godz. 8.00 -18.00
* Wtorek- piątek w godz. 8.00 -16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze i jest czynna w godzinach:
* Poniedziałek w godz. 8.00 -18.00
* Wtorek - piątek w godz. 8.00 -16.00

Nr konta na które należy wpłacać nienależnie pobrane świadczenia rodzinne:
Nowy numer konta obowiązujący od 01.01.2019 r. - 62 1240 6973 1111 0010 8670 6558

Wypłaty świadczenia rodzicielskiego za pośrednictwem P.P.U.P. "Poczty Polskiej" realizowane są do ostatniego dnia miesiąca (data nadania przekazu pocztowego).

Wypłaty świadczenia rodzicielskiego na wskazane konto bankowe realizowane są do ostatniego dnia miesiąca (data nadania przelewu).
Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego z kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 odbywa się według harmonogramu wypłat załączonego do decyzji w godzinach 8.30-15.30.


Pliki do pobrania:

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

2. Oświadczenie złożone na wniosek strony

3. Oświadczenie złożone na wniosek strony (w przypadku uprawnionego nieletniego)

4. Oświadczenie złożone na wniosek strony (w przypadku uprawnionego osoby pełnoletniej)

5. Wybór formy wypłaty świadczeń

6. Klauzula informacyjna RODO

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij