Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Karta informacyjna dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+ - OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Karta informacyjna dla mieszkańców Gminy Piaseczno ubiegających się
o świadczenie wychowawcze 500+
NA NOWYCH ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 LIPCA 2019 r.

Gmina Piaseczno, informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. została podpisana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw  na mocy której wprowadzono m. in. następujące zmiany:
 1. Świadczenie wychowawcze „500+” przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia bez względu na osiągane przez rodzinę dochody.
 2. Świadczenie wychowawcze będzie przyznane od 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r., co oznacza że rodzice nie będą musieli składać wniosków w 2020 roku. Dopiero w celu uzyskania świadczenia na okres od dnia 1 czerwca 2021 r., trzeba będzie złożyć kolejny wniosek, drogą elektroniczną już od lutego 2021 r.
 3. Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., od 1 lipca 2019 r. powinny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+) od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.) od 1 października 2019 r.
 4. Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej tylko informacji, która zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.
 5. Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do 31 maja roku następnego (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.)
 6. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.
 7. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

Od 1 lipca 2019 r. można składać przez Internet wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+”
(czytaj pkt 3, ppkt 1-4 Formy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego).

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” osobiście w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na ul. Kościuszki 5 oraz w Wydziale Świadczeń Społecznych UMiG Piaseczno na ul. Szkolnej 1. (nowy wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019).

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

wypłata do 31 października 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

wrzesień 2019 r.

wypłata do 30 listopada 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.

październik 2019 r.

wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad 2019 r.

wypłata do 31 stycznia 2020 r.

grudzień 2019 r. -

wypłata do 29 lutego 2020 r.


Spis treści:
 1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
 2. Wymagane dokumenty
 3. Formy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 4. Opłata skarbowa
 5. Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego
 6. Osoby nieuprawnione do świadczenia wychowawczego
 7. Sposób i termin załatwienia sprawy
 8. Obowiązki podmiotów prowadzących postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego
 9. Koordynacja systemów zabezpieczeń
 10. Nienależnie pobrane świadczenia
 11. Tryb odwoławczy
 12. Wypłaty świadczeń
 13. Podstawa prawna
 
1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Warszawska 1, 05-500 Piaseczno
Naczelnik: Ewa Faliszewska
tel.: (022) 70-17-583
 
Godziny urzędowania:
Poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00
• Wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
 
2. Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (link)
 2. karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ;
 1. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku do pracy” i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 2. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 4. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację;
 5. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
Wnioskodawca dołącza do wniosku kserokopię wyżej wymienionych dokumentów oraz okazuje ich oryginały pracownikowi Wydziału Świadczeń Społecznych, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia wychowawcze, notariusz lub instytucja, która dokument wydała).
 
3. Formy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego może być składany:
1) za pomocą banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie BIP ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej;
2) drogą elektroniczną przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego, czyli platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS;
3) na stronie www.empatia.mpips.gov.pl/ czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii;
4) przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej;
5) osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych.
 
4. Opłata skarbowa
Postępowanie nie podlega opłatom.
Nie podlegają opłacie skarbowej wszelkie czynności urzędowe oraz składane dokumenty związane z ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej .
 
5. Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko, zaś w przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia  kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce,
- ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- opiekunowi prawnemu dziecka,
- dyrektorowi domu pomocy społecznej.
 
6. Osoby nieuprawnione do świadczenia wychowawczego
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie wychowawcze.
 
Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze zobowiązane są do udzielenia na żądanie organu wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego. W przypadku odmowy udzielenia lub nie udzielenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, nastąpi wstrzymanie wypłaty świadczeń.

7. Sposób i termin załatwienia sprawy
Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do 31 maja roku następnego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.
Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu o którym mowa w pkt. 2 (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.)
Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.
Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.
W przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje dyrektorowi domu pomocy społecznej, chyba że inne osoby uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.
 
Przepisy mające zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2021 r.:
-Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.
-W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
-W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
-W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
-W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
-W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.
 
8. Obowiązki podmiotów prowadzących postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego
Organ właściwy oraz wojewoda ustalający prawo do świadczenia wychowawczego są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, odpowiednio danych:
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania,
- numer PESEL,
- numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL,
- stan cywilny,
- obywatelstwo,
- stopień pokrewieństwa,
- informację o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza,
- liczbę i wysokość wypłaconych świadczeń,
- płeć,
- organ, do którego złożono wniosek, oraz datę złożenia wniosku,
- organ, który przyznał świadczenie, datę przyznania świadczenia oraz numer sprawy,
- okres, na jaki świadczenie zostało przyznane,
- wartości udzielonych świadczeń.
W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą elektroniczną, informacji, o których mowa powyżej, organ właściwy oraz wojewoda uzyskują te informacje w drodze pisemnej wymiany informacji. Podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwe-go lub wojewody.
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub wojewodę informacji, o których mowa powyżej, z przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego lub wojewody, organ właściwy lub wojewoda wzywają wnioskodawcę, do dołączenia tych informacji. 
 
9. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
W przypadku przebywania osoby ubiegającej się o świadczenie, lub członka rodziny tej osoby w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Ww. przepisów nie stosuje się w przypadku wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa powyżej, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ustala prawo do świadczenia wychowawczego.
W przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa wyżej, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla prawo do świadczenia wychowawczego za okres, w którym osoba podlega ustawodawstwu w zakresie świadczeń na rodzinę w innym państwie, w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
W przypadku, o którym mowa powyżej, wojewoda ustala prawo do świadczenia wychowawczego od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu innego państwa, w zakresie świadczeń na rodzinę w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
W przypadku gdy wojewoda ustali, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:
1) przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;
2) informuje o tym fakcie organ właściwy.
Wojewoda ustala i dochodzi zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 
10. Nienależnie pobrane świadczenia
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (aktualnie 7% w stosunku rocznym zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie – M.P. 2016 r. 47). Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.
Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:
- świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie,
- świadczenie wychowawcze wypłacone za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
- świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana  w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.
 
Nr konta na które należy wpłacać nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze:
62 1240 6973 1111 0010 8670 6558
lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
 
Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze ul. Kościuszki 5 i jest czynna w godzinach:
Poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00
• Wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
 
11. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Świadczeń Społecznych.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
12. Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
• Ustawa z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ,
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
• Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 
13. Wypłata świadczenia wychowawczego
Wypłata świadczenia wychowawczego z kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 odbywa się według harmonogramu wypłat załączonego do decyzji w godzinach 10.30-15.30 (załącznik - harmonogram wypłat świadczeń).
Wypłaty świadczenia za pośrednictwem P.P.U.P. „Poczty Polskiej” realizowane są w dniach od 20-tego do ostatniego dnia miesiąca (data nadania przekazu pocztowego).
Wypłaty świadczenia na wskazane konto bankowe realizowane są w dniach od 20-tego do ostatniego dnia każdego miesiąca (data nadania przelewu).
 
Uwaga!
Wstrzymuje się wypłatę świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba otrzymująca świadczenia nie podejmuje ich przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe lub jeśli osoba otrzymująca to świadczenie odmówiła udzielenia lub nie udzieliła w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym uniemożliwiła przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub nie udzieliła podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij