Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zawiadomienie o 27 sesji Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 23 listopada 2016 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

  1. 1.  Otwarcie sesji.
  2. 2.  Przyjęcie protokółu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.

4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:

9.1      w sprawie  zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 128.000 zł z roku 2016 na 2017 zgodnie z wnioskiem Ref. ds. Zarządzania Energią).

9.2      W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 31.549 zł w ramach funduszu sołeckiego).

9.3      W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków  o kwotę 370.000 zł zgodnie z wnioskiem Wydz.GO).

9.4      W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia kwoty 14.000 zł na zakup programu komputerowego do obsługi Biura Rady Miejskiej).

9.5      W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 559.884 zł zgodnie z wnioskiem Wydz.INW).

9.6      W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

9.7      W sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

9.8      W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Piaseczno.

9.9      W sprawie uchylenia uchwały Nr 373/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r.

9.10   W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmniejszenia dotacji o 200 tys. zł.

9.11   W sprawie uchylenia uchwały Nr 374/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r.

9.12   W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. przesunięcia środków o 25 tys. zł

9.13   W sprawie zmiany Uchwały nr 639/XXIV/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

9.14   W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmniejszenia zadania o 35 tys. zł

9.15   W sprawie zmiany uchwały Nr 720/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r

9.16   W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. wniosku  CUW

9.17   W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia i zmniejszenia środków w oświacie

9.18   W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.

9.19   W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z.T. skierowanej do Wojewody Mazowieckiego na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie wadliwego, opieszałego i przewlekłego działania gminy w kwestii zagospodarowania i organizacji ruchu na ul. Reja w Piasecznie.

9.20   W sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

9.21   W sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

9.22   W sprawie zmiany uchwały Nr 599/XXII/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.

9.23   W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych
i roztopowych na terenie miasta i gminy Piaseczno na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

9.24   W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 15,91 m.kw. usytuowanego na parterze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.

9.25   W sprawie nadania nazwy „Zagubiona” ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno.

9.26   W sprawie nadania nazwy „Przytulna” ulicy położonej we wsi Julianów w gminie Piaseczno.

9.27   W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1600/LIII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.

9.28    W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1550/L/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).

9.29   W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 692/XXV/2016 z dnia 28.09.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).

9.30   W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).

9.31   W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 159/VIII/2015 z dnia 13.05.2015 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Mieszkowo oraz terenu w obrębach ewidencyjnych Głosków PGR i Karolin PGR.

9.32   W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie zatwierdzonego uchwałą Nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2011 r. dla terenu części działki o nr ew. 109 zlokalizowanej w płn-zach. narożniku ulic: Ptaków Leśnych i Złotej Wilgi.

9.33   W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta  Piaseczna dla obszaru działek o nr ew. 25/3, 26, 25/8
i części działek nr ew. 15/6, 15/4, 25/16 z obrębu 3, o nr ew. 1/5, 1/6, 1/7, 19, 20/7, 20/8, 20/3, 21/3, 21/4, 22/2, 22/1, 23/3, 23/4, 23/5 i części działek nr ew. ¼, 18/12 z obrębu 8 oraz z obrębu Józefosław części działek nr ew. 154/12, 57/6, 153, 132/5, 132/37, 154/10.

9.34   W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (Mieszkowo).

9.35   W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (Antoninów i Kuleszówka).

9.36   W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 72 miasta Piaseczno przy ul. 11-go Listopada.

9.37   W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.

9.38   W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Turkusowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.

9.39   W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego (dot. dz. nr 245 or. 3).

9.40    W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkowania wieczystego (dot. dz. nr 246 obr.3).

9.41   W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Żeglińskiego na rzecz użytkownika wieczystego.

9.42   W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Zalesiu Górnym przy ul. Białej Brzozy na rzecz użytkownika wieczystego.

9.43   W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 25/10 obręb 40, położonej w Piasecznie w rejonie ulic: Sierakowskiego i Kilińskiego.

9.44   W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 2/178 oraz działek ozn. nr ewid. 2/151, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 2/142, 2/143, 2/126, 2/127, 2/128, 2/129, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/15, 2/120, 2/1, 2/106, 2/104 i 2/105 położonych w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44 i Energetycznej w obrębie 4.

9.45   W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 56, położonej w Piasecznie przy ul. Paprociowej 2 i 4, w obrębie 56.

9.46   W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 30 i części działki ozn. nr ewid. 74, położonych w Piasecznie przy ul. Mickiewicza 17 i 37, w obrębie 54; oraz części działki nr 39 obr. 56, położonej w Piasecznie przy ul. Jerozolimskiej 16.

9.47   W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 6/14, obręb 26 położonej w Piasecznie przy ulicy Wojska Polskiego.

9.48   W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 14, obr. 69 położonej w Piasecznie przy ul. Skrzetuskiego 25 oraz części działki ozn. nr ewid. 6 obr. 9 położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów 178.

9.49   W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 37/2 obr. 17 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.

9.50   W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 37/2, obręb 17 położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej.

9.51   W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 21 obr. 44 położonej przy ul. Mazurskiej w Piasecznie.

9.52   W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. Żabieniec w gminie Piaseczno.

9.53   W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Królowej Jadwigi 11, działka ewidencyjna nr 53, obręb 50 tzw. „Domu Zośki”.

9.54   W sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Piaseczno na lata 2016 – 2023.

10. Wolne wnioski.

11.  Zamknięcie obrad.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij