Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490) ogłasza pięć przetargów na dzierżawy nieruchomości, to znaczy:

I. ogłasza   przetarg pisemny nieograniczony na  dzierżawę  na okres ok. 4 miesięcy, od dnia 5 czerwca 2017r. do dnia 9 października 2017r. części o pow. 99 m2 działki ozn. nr ewid. 27, obręb 78, położonej  w Piasecznie – Zalesie Dolne przy Alei Brzóz (od strony zalewu, za zakrętem Alei Brzóz, rejon Górek Szymona), z przeznaczeniem na  stanowisko nr 1 pod zlokalizowanie samochodu typu „Food truck” (z własnym zasilaniem elektrycznym) na pow. ok. 21 m2 oraz  terenu o pow. 78m2 przeznaczonego na urządzenie ogródka gastronomicznego - postawienie dwóch, trzech stolików wraz z krzesłami.

Część jawna przetargu   odbędzie się w dniu 30 maja 2017r. o godz. 9:00  w pok. Nr 76, III piętro budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno  ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.    


II. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na  dzierżawę  na okres ok. 4 miesięcy , od dnia 5 czerwca  2017r. do dnia 9 października 2017r. części o pow. 99 m2 działki ozn. nr ewid. 27, obręb 78, położonej  w Piasecznie – Zalesie Dolne przy  Alei Brzóz,  (od strony zalewu, za zakrętem Alei Brzóz, rejon Górek Szymona), z przeznaczeniem na stanowisko nr 2 pod zlokalizowanie samochodu typu „Food truck” (z własnym zasilaniem elektrycznym) na pow. ok. 21 m2 oraz terenu o pow. 78 m2 przeznaczonego na urządzenie ogródka gastronomicznego - postawienie dwóch, trzech  stolików wraz z krzesłami.

Część jawna przetargu   odbędzie się w dniu 30 maja 2017r.  o godz. 10:00  w pok. Nr 76, III piętro budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno  ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.  

III. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres ok. 4 miesięcy, od dnia 5 czerwca 2017r. do dnia 9 października 2017r. części o pow. 99 m2 działki ozn. nr ewid. 27, obręb 78, położonej  w Piasecznie – Zalesie Dolne przy  Alei Brzóz, (od strony zalewu, za zakrętem Alei Brzóz, rejon Górek Szymona), z przeznaczeniem na stanowisko nr 3 pod zlokalizowanie samochodu typu „Food truck” (z własnym zasilaniem elektrycznym) na pow. ok. 21 m2 oraz terenu o pow. 78m2 przeznaczonego na urządzenie ogródka gastronomicznego - postawienie dwóch, trzech stolików wraz z krzesłami.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30 maja 2017r.  o godz. 11:00  w pok. Nr 76, III piętro budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno  ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.  

Teren przeznaczony do wydzierżawienia opisany w pkt. I, II, III stanowi północny fragment działki nr 27, obręb 78 miasta Piaseczno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna, zatwierdzonym uchwałą Nr 944/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 15.05.2013r., teren przeznaczony jest pod usługi nieuciążliwe, bezpośrednio związany z obsługą ruchu turystycznego na terenach przyległych, na rysunku mapy oznaczony symbolem  2U.

Teren położony jest przy Alei Brzóz, na odcinku, gdzie ulica ta oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania symbolem 1KDW.

Prowadzona działalność (na trzech stanowiskach), będzie miała na celu obsługę ruchu turystycznego  terenów obejmujących zalew i Górki Szymona.

W przetargach opisanych w pkt. I, II i III wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego, płatnego do 10 dnia miesiąca, wynosi w przypadku każdego z przetargów: 492,00 zł brutto (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dwa  00/100), w tym VAT 23%.

Wysokość wadium w każdym z przetargów opisanych w pkt. I, II, III wynosi: 98,00 zł(słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem 00/100).

IV. ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony na poddzierżawę  na okres ok. 5 miesięcy, od dnia 5 czerwca  2017r. do dnia 31 października 2017r. części pow. ok. 99m2 działki ozn. nr ewid. 42, położonej w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej (teren parku miejskiego), z przeznaczeniem pod jedno stanowisko na posadowienie samochodu typu „Food truck” (z własnym zasilaniem elektrycznym) o pow.  ok. 21 mz terenem przeznaczonym pod ogródek gastronomiczny -  pow. 78 m2  na postawienie dwóch, trzech stolików wraz z krzesłami.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego,  płatnego do 10 dnia miesiąca, wynosi 492,00zł brutto (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dwa 00/100), w tym VAT 23%.

Wysokość wadium: 98,00 złsłownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem 00/100.

Część jawna przetargu   odbędzie się w dniu 30 maja 2017r.  o godz. 12:00  w pok. Nr 76, III piętro budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno  ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.  

Teren przeznaczony do poddzierżawy jest wydzierżawiany Gminie za zgodą podmiotu wydzierżawiającego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod usługi publiczne, związane ze szkolnictwem wyższym i nauką, na planie rysunku oznaczony literami 1.UN.

Warunkiem wzięcia udziału w każdym poszczególnym z czterech powyższych przetargów  jest :

- dokonanie wpłaty wadium w wys. 98,00 zł  do dnia 25 maja 2017r. (włącznie) na konto Gminy Piaseczno Nr 94 2490 0005 0000 4600 8896 1023 lub w kasie Urzędu Piaseczno ul. Kościuszki 5,

- pisemne złożenie oferty w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy  Piaseczno w terminie do dnia 25 maja 2017r.  (włącznie) w zamkniętych kopertach, z napisem:

•  Przetarg na dzierżawę terenu w parku Górki Szymona przy Al. Brzóz – stanowisko nr 1 lub nr 2 lub nr 3 dotyczącym przetargu w pkt I, II, III;

•  Przetarg na dzierżawę terenu w parku w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej

Pisemne oferty (w zamkniętych kopertach) składane przez oferentów w czterech powyższych przetargach powinny zawierać:

1)  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (adres osoby fizycznej, Nr PESEL; adres siedziby firmy, NIP);

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez  zastrzeżeń;

4)  oferowaną cenę (brutto) i sposób jej zapłaty  

5)  dowód wpłacenia wadium (oryginał) dołączony do oferty (w kopercie);

6) proponowany sposób  zagospodarowania  terenu przeznaczonego do wydzierżawienia/ poddzierżawienia , opis menu, preferowane zróżnicowane menu oparte na zdrowych i świeżych produktach w systemie „Food truck”; opis i wzór samochodu, ogródka gastronomicznego – zdjęcia, wizualizacja.

Warunki wyboru oferty:

         1) część podlegająca punktacji jaką oferent może uzyskać: ocenie z zakresu punktacji :

           -  miesięczna stawka czynszu dzierżawnego od 1 do 60 pkt  - 60% ;

            - projekt zagospodarowania od 1 do  40 pkt. – 40%;

        2)  kompletność złożonej oferty.

V. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 4300 m2, stanowiącej część działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 41/6, 41/8, 41/10, obręb 12, położonych w Piasecznie w rejonie ulic Syrenki i Puławskiej – drogi krajowej Nr 79, która to nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW WA5M/00271180/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Nr 59/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.02.2015 r. teren działek 41/6, 41/8 oraz 41/10, obręb 12 miasta Piaseczna znajduje się w obszarze przeznaczonym pod produkcje i składy, stacje paliw, usługi nieuciążliwe, inne przeznaczenie  towarzyszące, jak: usługi administracji, biura siedziby firm, gastronomia, sport i rekreacja, usługi zdrowia poza strefą przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla funkcji chronionych, jako przeznaczenie dopuszczone oraz pod parkingi, drogi wewnętrzne i związane z nimi urządzenia, obiekty techniczne, obiekty wieżowe jako przeznaczenie dopuszczone (na planie rysunku oznaczony literami 1P-S/U). Przedmiotowe działki położone są m.in. na wschód od działki nr 40/5 i nieruchomości prywatnych zabudowanych oraz po południowej stronie ul. Syrenki. Część terenu przedmiotowych działek wydzierżawiany jest obecnie pod stację tankowania samochodów gazem oraz pod tory modelarskie. W sąsiedztwie przedmiotowego terenu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  firma Auto Serwis; Zakład Serwisowy „Elektronika”, a od strony ulicy Okulickiego na nieruchomości prywatnej, zlokalizowana jest stacja paliw. Nieruchomość nie jest obciążona długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego  wynosi: 5.876,67 zł (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 67/100) netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce. Obecnie jest to kwota brutto: 7.228,30 zł (słownie złotych: siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem 30/100). Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca. Stawka czynszu za dzierżawiony teren może być zmieniona  w zależności od zmiany cennika opłat czynszu dzierżawnego - ustalonego przez Radę Miejską - jednostronnie przez Wydzierżawiającego. Jednocześnie stawka czynszu może zostać podniesiona przez Wydzierżawiającego w kolejnych latach, po roku w którym Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą ww. cennik, albo po zmianie ww. cennika, na podstawie waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Sposób dla dzierżawcy na zagospodarowanie terenu: zakłady i warsztaty produkcyjne, zakłady produkcyjno-usługowe, mała gastronomia. Jednocześnie dzierżawca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do urządzeń sieci uzbrojenia technicznego istniejących w granicach działki, w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wysokość wadium: 1.400,00 zł (słownie złotych: tysiąc czterysta 00/100). Wadium należy wpłacić do dnia 24 maja 2017 r. (środa)

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. (wtorek)  o godz. 13:00w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrza (I piętro, pok. 39) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Warunki przystąpienia do piątego przetargu:

1. Pisemne oferty można składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy  Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, w terminie do dnia 25 maja 2017 r. (czwartek) do godz. 16:00. Przy zgłoszeniach przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

2. Oferty (w zaklejonych kopertach) składane przez zainteresowanych winny zawierać:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d) proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego i sposób jego zapłaty (aby oferta była ważna – zaoferowana wysokość czynszu, jako jeden z warunków przetargu, winna być wyższa od wywoławczej);

e) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości;

f) dowód wniesienia wadium;

g) własnoręczny podpis.

3. Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób: „Przetarg 30 maja 2017 r.  – Piaseczno ul. Puławska/Syrenki”.

4. Wadium w kwocie przewidzianej dla piątego przetargu należy wpłacić do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno albo na konto Gminy Piaseczno w Alior Banku S.A. nr  94 2490 0005 0000 4600 8896 1023  do dnia wskazanego wyżej /włącznie/.  Przy wpłacie na konto Gminy za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na to konto. W tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika, numery i obręb działek, numer stanowiska, których wpłata dotyczy.

INNE POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH PRZETARGÓW:

1. Zaliczenie i zwrot wadium następuje zgodnie z przepisami prawa, z tym że zwrot następuje w sposób wskazany przez uczestnika przetargu.

2. Burmistrz zawiadomi uczestnika przetargu, który został ustalony dzierżawcą, o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, albo poddzierżawy. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia przetargu została ustalona dzierżawcą nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

3. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania dzierżawcy.

Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach dzierżawy i poddzierżawy udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 71, 69, tel. 70-17-522, 70-17-525, 70-17-526 w dni robocze w godz. 8-16 (w tym w poniedziałki w godz. 8-18). 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij