W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

OGŁSZENIE O PRZETARGU

Wersja strony w formacie XML

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno,   działając na   podstawie  ustawy  z dn. 21  sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów  oraz rokowań  na  zbycie  nieruchomości (t.j.  Dz. U. z 2014r.  poz.  1490)

1. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na  dzierżawę  na okres 10 lat  części nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 100m2, stanowiącej część  działki oznaczonej  numerem ewidencyjnym 19,  obręb 20, położonej  w Piasecznie przy ul. Puławskiej 20, z przeznaczeniem na działalność handlową  w obiekcie  wybudowanym przez dzierżawcę na podstawie pozwolenia na budowę.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego  wynosi : 2.500,00zł netto (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) plus podatek Vat w obowiązującej stawce (tj. w wys.  23%). 

Wysokość wadium :    600,00zł   słownie złotych:   sześćset 00/100

Opis i zagospodarowanie przedmiotu przewidzianego do wydzierżawienia w trybie niniejszego przetargu:  

Teren części o pow. 100m2 działki ozn. nr ewid. 19, obr. 20, przewidziany do wydzierżawienia położony przy ul. Puławskiej, obejmuje  teren  usytuowany bezpośrednio przy chodniku ul. Puławskiej ( front działki), po prawej stronie wjazdu na teren w/wym. działki. Na terenie przeznaczonym do wydzierżawienia przyszły dzierżawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień, wybudować budynek pawilonu i zagospodarować go, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku Nr 1 – „Wytyczne do zagospodarowania terenu dzierżawy”.

2. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 lutego 2018r.  o godz. 10,00w sali konferencyjnej   przy sekretariacie Burmistrza (I piętro, pok. 39)  w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy  Piaseczno w terminie do dnia 19 lutego 2018r. (włącznie) do godz. 18:00 . Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. 

3. Pisemna oferta , w zamkniętej kopercie, winna zawierać :

    1)  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest

         osoba prawna lub inny podmiot  ( adres osoby fizycznej , pesel; adres siedziby firmy, NIP);

    2) datę sporządzenia oferty;

    3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez

        zastrzeżeń;

   4)  oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego  i sposób jej zapłaty,  aby oferta była

        ważna - zaoferowana cena, jako jeden z warunków przetargu, winna być wyższa od 

       wywoławczej  (postąpienie 10% )  ,

   5)  dowód wpłacenia wadium (oryginał) dołączony do oferty;

   6) proponowany sposób  zagospodarowania  terenu przeznaczonego do wydzierżawienia,

        przedstawienie projektu wizualizacji 3D zagospodarowania  terenu budynkiem usługowym

        (pawilonu), która będzie podlegała ocenie. Wizualizację należy przedstawić w formie

        papierowej uwzględniającą dwa-trzy ujęcia z różnych perspektyw, m.in. z perspektywy

        przechodnia „foto realistyczne” ( z teksturowaniem, refleksami, jak również rendering),

        oraz na tle istniejących budynków.

4. Warunki wyboru oferty:

         1) część podlegająca punktacji jaką oferent może uzyskać : ocenie z zakresu punktacji :

           -  miesięczna stawka czynszu dzierżawnego  od 1 do 60 pkt  - 60% ;

            - projekt budynku (wizualizacja 3D) od 1 do  40 pkt. – 40%;

        2)  kompletność złożonej oferty zgodnie z punktem 3 i 4.      

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu  jest: złożenie w zamkniętej kopercie oferty,  wpłacenie wadium na konto Gminy Piaseczno w  Banku   Nr  94 2490 0005 0000 4600 8896 1023  do dnia 19 lutego  2018 r. /włącznie/. Dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty

 Za datę wpływu przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na  konto Gminy.

Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet  przyszłego czynszu dzierżawnego. Czynsz dzierżawny będzie płatny co miesiąc do 30 dnia każdego miesiąca . Stawka czynszu za dzierżawiony teren będzie podwyższana raz w roku   o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni , ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim  w miesiącu styczniu.  Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zaliczenie i zwrot wadium następuje zgodnie z przepisami prawa.

Burmistrz zawiadomi uczestnika przetargu, który ustalony został dzierżawcą , o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał , od zawarcia umowy dzierżawy.  

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach dzierżawy udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 71, 69, w godz. 8-16, tel. 70-17-523, 70-17-525.   

Wytyczne do zagospodarowania terenu dzierżawy.
Załącznik nr 1 do wytycznych
Załącznik nr 2 do wytycznych
Załącznik nr 3 do wytycznych

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane