Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o III przetargu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490)

 ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ewid. 55/6 o powierzchni 989 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00250487/6,  położona w obr. 5 m. Piaseczno przy ulicy Mleczarskiej i Energetycznej.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.10.2017 r. 
Drugi przetarg odbył się w dniu 26.02.2018 r. 


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :   238.726,89 zł brutto
Wysokość wadium :  11.936,35 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części  miasta Piaseczno przedmiotowa działka znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem (11.MN/U) – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe.
Działka posiada dość regularny kształt, jednym bokiem przylega do ulicy Mleczarskiej; jest nieogrodzona i nieurządzona; teren płaski.
Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej miejskiej biegnącej w ulicy Mleczarskiej. Wzdłuż północnej granicy działki przeprowadzona jest napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110KV posiadająca 19m strefę szkodliwego oddziaływania elektroenergetycznego (po 19 m w każdą stronę od osi linii).
Ponad południową częścią działki przeprowadzona jest linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15KV posiadająca 5 m strefę szkodliwego oddziaływania elektroenergetycznego (po 5 m w każdą stronę od osi linii).
Na terenach położonych w zasięgu tych stref plan zakazuje realizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi (powyżej 4 godz. na dobę).
Wprowadzone strefy szkodliwego oddziaływania elektroenergetycznego uniemożliwiają zabudowę tej działki obiektami kubaturowymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi nieuciążliwe.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrza (I piętro, pok. 39) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia  25.06.2018 r. (włącznie) do godz. 18 oo– w zamkniętych kopertach.


Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  5. Kopię dowodu wniesienia wadium,
  6. Podpis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 25.06.2018 r.
na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094. 


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523.
 

Piaseczno,    2018-04-20

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij