Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o IV-ch przetargach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490) ogłasza IV-e przetargi pisemne ograniczone na sprzedaż:
 
1.nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 166/2 o powierzchni 0,04ha, położona w miejscowości Wola Gołkowska gm. Piaseczno w rejonie ulic Gościniec i Krótkiej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr WA1I/00014155/2.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.10.2017 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 19.03.2018 r.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 08.06.2018 r.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :   35.785,62 zł brutto
Wysokość wadium :  1.789,28 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem C.3.MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu minimalna wielkość działki budowlanej powinna wynosić 1000m2. Z uwagi na wymiary, powierzchnię oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej.
Działka nr 166/2 może być dołączona do działki sąsiedniej nr 166/1 lub nr 166/5 lub nr 166/6, z którą będzie stanowiła jedną nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową.
Przedmiotowa działka posiada regularny kształt prostokąta, jest niezabudowana i niezagospodarowana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożone w kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy      ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia 04.01.2019 r. w godzinach pracy Urzędu: pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki gminnej.

Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na podstawie złożonego przez nich w/wym pisemnego zgłoszenia i oświadczenia, wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.


Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 11.01.2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrza (I piętro, pok. 39) budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5.

2.nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 282/30 o powierzchni 200 m2, położona w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno w rejonie ulicy Bociana Białego, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr WA5M/00295438/5.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 08.09.2017 r.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12.03.2018 r.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 08.06.2018 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :  24.230,00 zł brutto
Wysokość wadium :  1.211,50 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem (9MN/U) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych m. in. symbolem 9MN/U w planie ustala się przeznaczenie terenu i zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza z dopuszczeniem realizacji wbudowanych w budynki mieszkalne lokali usługowych   oraz realizacji wolnostojących obiektów usługowych.
Przedmiotowa działka ma kształt wąskiego prostokąta, położona jest w drugiej linii zabudowy
od ul. Źródlanej, przy ul. Bociana Białego. Ulica Bociana Białego jest drogą gminną gruntową utwardzoną,
z pełną infrastrukturą techniczną terenu.
Z uwagi na wielkość przedmiotowej nieruchomości, nie może ona stanowić samodzielnej działki budowlanej, służy na dołączenie do nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy jej warunków zagospodarowania, oznaczonej nr ew. 280/8 lub nr ew. 282/21. W związku z tym, w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie właściciele działek przyległych tj. 280/8 i 282/21.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożone w kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy
ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia 04.01.2019 r.(włącznie) w godzinach pracy Urzędu: pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki gminnej.

Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na podstawie złożonego przez nich w/wym pisemnego zgłoszenia, wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie oraz na stronach internetowych urzędu, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.


Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 11.01.2019 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrza (I piętro, pok. 39) budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie
do dnia 07.01.2019 r. (włącznie) do godz. 18 00 – w zamkniętych kopertach
.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres 
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  5. Dowód wpłacenia wadium.
  6. Podpis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 07.01.2019 r. na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane
z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargach i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523.
 

Piaseczno, 2018-11-09


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij