Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o III przetargu dot. sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako dz. 282/30 w miejscowości Wólka Kozodawska

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490)


ogłasza III przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż


nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 282/30 o powierzchni 200m2, położona w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą
nr WA5M/00295438/5.

Pierwszy przetarg odbył się dniu 14.06.2019 r.
Drugi przetarg odbył się dniu 06.09.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :   26.968,24 zł bruttO
Wysokość wadium :  1.348,40 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem (9MN/U) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
Przedmiotowa działka posiada kształt niekorzystny, zbliżony do prostokąta o szerokości 5 m, co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie, jednym bokiem przylega do ulicy Bociana Białego. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana, teren płaski; posiada dostęp do infrastruktury technicznej miejskiej biegnącej w ulicy Bociana Białego. 
Działka nr 282/30 nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, służy na przyłączenie do nieruchomości sąsiedniej, z którą będzie stanowić jedną nieruchomość (całość inwestycyjną). W związku z tym uprawnieni do udziału w przetargu są właściciele nieruchomości przyległych. Są to właściciele działek: nr 280/8 i nr 282/21.


Otwarcie ofert nastąpi w części jawnej przetargu  w dniu 28.11.2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrza (I piętro) budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

 

Celem ustalenia czy oferenci spełniają warunki przetargowe, są oni zobowiązani do dnia 22.11.2019 r. złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, Piaseczno ofertę w dwóch kopertach opisanych:„ oferta w związku z przetargiem na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Wólce Kozodawskiej”.  
Koperta nr 1 powinna zawierać pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu przez właściciela działki sąsiedniej bezpośrednio graniczącej z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej, potwierdzającym prawo do nieruchomości przyległej do zbywanej nieruchomości oraz dowód wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie.
Wadium należy wpłacić do dnia 22.11.2019 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 94 2490 0005 0000 4600 8896 1023 (w dniu 22.11.2019 r. środki finansowe muszą znajdować się na rachunku bankowym Gminy Piaseczno) celem sprawdzenia, czy oferent spełnia wymogi formalne. Koperta ta powinna mieć dopisek „Dokumenty formalne”.
Koperta nr 2 powinna zawierać ofertę i pozostałe dokumenty:

  1. Imię, nazwisko i adres  oferenta,
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym
    i faktycznym nieruchomości i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty,
  5. Podpis(y) oferenta(ów)

Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargach i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523.

Piaseczno,  2019-10-15


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij