Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                                            BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.


Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 212,49 m2 z przeznaczeniem na restaurację z zachowaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Lokal usytuowany jest na dwóch kondygnacjach. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną. Przygotowywanie posiłków może się odbywać wyłącznie na kuchenkach elektrycznych. Nie dopuszcza się stosowania butli na gaz propan-butan.

Okres obowiązywania umowy: od dnia 17.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi  150,00 zł. Do podanej stawki zostanie doliczony podatek Vat wg obowiązujących  przepisów.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  63 747,00 . (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 00/100).

Wadium w podanej wysokości należy wpłacać   do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub przelewem na konto:      14 1240 6973 1111 0010 8670 8392    do dnia  06.03.2020 r. z dopiskiem:  „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU DWORCA PKP  W   PIASECZNIE – RESTAURACJA” 

Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.

Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zimna woda, ciepła woda, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, itp.).

Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany lokal w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności.

Umowa najmu będzie obowiązywała od 17 marca 2020 r.

Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.

Komisja przetargowa nie zakwalifikuje ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

-    nie odpowiadają warunkom przetargu,

-    zostały złożone po wyznaczonym terminie,

-    nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,

-    do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,

-    są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna   lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i działalności gospodarczej, w przypadku spółek wymagana jest umowa spółki lub statut, w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpis do centralnej ewidencji i działalności gospodarczej,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania przetargowego, wzorem umowy najmu oraz stanem technicznym lokalu,
  • oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu w wymiarze miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku - zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki, 
  • proponowany rodzaj działalności,
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu na podstawie art. 306a Ustawy- Ordynacja Podatkowa,
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,
  • dowód wpłaty wadium,
  • czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty, brak czytelnego podpisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia  06.03.2020 r. do godz. 1230

                                                      z napisem na kopercie:

„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU DWORCA PKP  W   PIASECZNIE  -  RESTAURACJA”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.03.2020 r. o godz. 1300 w sali  nr 119, I piętro w siedzibie Urzędu Miasta           i Gminy w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1.

Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobiście w siedzibie UMiG Piaseczno termin wizji.

Dokumenty do przetargu należy pobrać  w pokoju nr 120 w siedzibie UMiG Piaseczno przy  ul. Warszawskiej 1.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy  

ul. Warszawskiej 1 w pokoju nr 120 lub pod nr tel. 22/70-17-593.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:

- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.

- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij