Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na wynajem kiosku typu "Ruch", usytuowanego na działce nr 58/2 obręb 20 miasta Piaseczno przy ul Kościuszk.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                                                   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza trzeci pisemny nieograniczony przetarg na wynajem kiosku typu „Ruch” o powierzchni 11,50 m2, usytuowanego na działce nr 58/2 obręb 20 miasta Piaseczno przy ul. Kościuszki.


Przedmiotem najmu jest kiosk typu „Ruch” o powierzchni 11,50 m2, usytuowany na działce nr 58/2 obręb 20 miasta Piaseczno przy ul. Kościuszki,  z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku prasowego.

Okres obowiązywania umowy: 3 lata.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu wynosi  400,00 zł + VAT 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  800,00 (słownie: osiemset złotych  00/100).

Wadium w podanej wysokości należy wpłacać   do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub przelewem na konto:  14 1240 6973 1111 0010 8670 8392  do 11.03.2020r. z dopiskiem:  „PRZETARG NA WYNAJEM KIOSKU, USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE NR 58/2 PRZY UL. KOŚCIUSZKI
W   PIASECZNIE”
.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.

Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Złożona w ofercie wysokość czynszu za wynajem nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję czynszu za wynajem równego lub niższego niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu kiosku Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, itp.). Na najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Najemca przed rozpoczęciem działalności własnym staraniem i na własny koszt uzyska wszelkie zaświadczenia, zezwolenia lub koncesje niezbędne do prowadzenia swojej działalności, dokona zgłoszeń wymaganych prawem
i uzyska niezbędne opinie.

Umowa najmu będzie obowiązywała od 23 marca 2020 r.

Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.

Komisja przetargowa nie zakwalifikuje ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

- nie odpowiadają warunkom przetargu,

- zostały złożone po wyznaczonym terminie,

- nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,

- do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,

- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna   lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i działalności gospodarczej, w przypadku spółek wymagana jest umowa spółki lub statut, w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpis do centralnej ewidencji i działalności gospodarczej,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania przetargowego, wzorem umowy najmu oraz stanem technicznym lokalu,
  • oferowaną wysokość czynszu netto w wymiarze miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku - zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki, 
  • proponowany rodzaj działalności,
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu na podstawie art. 306a Ustawy- Ordynacja Podatkowa,
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,
  • dowód wpłaty wadium,
  • czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty, brak czytelnego podpisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia 11.03.2020r. do godz. 1130.

                                                               z napisem na kopercie:

„PRZETARG NA WYNAJEM KIOSKU, USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE NR 58/2 PRZY
UL. KOŚCIUSZKI W   PIASECZNIE”.


 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2020 r. o godz. 12:00 w pokoju  nr 119, I piętro w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1.

Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobiście w siedzibie UMiG Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, pokój nr 120 lub pod nr tel.22/701 75 93 termin wizji.

Dokumenty do przetargu należy pobrać  w budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie,

I piętro, pokój nr 120 lub pod nr tel. 22/ 701 75 93.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:

- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.

- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij