Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na najem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku przy ul.Puławskiej 16 w Piasecznie.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, położonego w Piasecznie przy ul. Puławskiej 16, o powierzchni 48,87 m2, z przeznaczeniem na  działalność usługowo-handlową na czas nieoznaczony.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym położonym w Piasecznie przy ul. Puławskiej 16.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).  Do podanej stawki zostanie doliczony podatek Vat wg obowiązujących  przepisów.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  5 864,40 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 40/100).

Wadium w podanej wysokości należy wnieść przelewem na konto: 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392    nie później niż 3 dni robocze przed przetargiem tj. do dnia 27.08.2020 r. z zaznaczeniem, że jest to wadium oraz jakiego lokalu dotyczy np. „Przetarg na najem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 16 w Piasecznie”.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się go na poczet kaucji.

Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.

Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry, do 20 dnia każdego miesiąca.

Czynsz za wynajmowany lokal może być zmieniony  co roku na podstawie waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Zmiany wysokości czynszu przekraczające wskaźnik będą mogły być dokonywane w drodze wypowiedzenia wysokości stawki czynszu lub w drodze porozumienia stron.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zimna woda, ciepła woda, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, itp.).

Na najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Prace adaptacyjne i inne związane z urządzeniem oraz wyposażeniem lokalu Najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

Umowa najmu będzie obowiązywała od 15.09.2020 r.

Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.

Komisja przetargowa nie zakwalifikuje ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

-    nie odpowiadają warunkom przetargu,

-    zostały złożone po wyznaczonym terminie,

-    nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,

-    do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,

-    są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Oferta powinna zawierać:

-  imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr Pesel, adres do korespondencji, telefon kontaktowy   (w przypadku osób fizycznych),

-  nazwę firmy, siedzibę, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy ( w przypadku osób prawnych),

-  aktualne dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę: zaświadczenie o wpisie do    centralnej ewidencji i działalności gospodarczej, lub aktualny wyciąg z KRS – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.

-  w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpis do centralnej ewidencji i działalności gospodarczej,

-  w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – aktualna umowa spółki cywilnej,

-  oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem postępowania przetargowego i przyjmuje go bez zastrzeżeń,    

-  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu poprzez dokonanie oględzin przykładowym wzorem umowy najmu i je akceptuje.

-  oświadczenie oferenta, że nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura

informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych,

-  oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu w wymiarze  miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku - zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki, 

-  określenie rodzaju prowadzonej działalności,

-  aktualne zaświadczenie o niezaleganiu na podstawie art. 306a Ustawy- Ordynacja Podatkowa,

-  aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,

-  dowód wpłaty wadium,

-  czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie (na każdej stronie) oraz datę  sporządzenia oferty, brak czytelnego podpisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia  01.09.2020 r. do godz. 10:30.

                                                      z napisem na kopercie:

Przetarg na najem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 16 w Piasecznie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.09.2020 r. o godz. 11:00 w sali nr 119, w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1.

Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1 termin wizji.

Oferty przyjmowane są wyłącznie na druku oferty dostępnej w Wydziale Polityki Mieszkaniowej w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, w pokoju nr 120.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy           ul. Warszawskiej 1, w pokoju nr 120 lub pod nr tel. 22/ 701 75 93.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:

- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn,

- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn,

- odwołanie przetargu bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij