Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu na najem kiosku typu ''Ruch'' o powierzchni 11,50m2 , położonego w Piasecznie przy ul. Kościuszki

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO


Ogłasza czwarty pisemny nieograniczony przetarg na najem kiosku typu „ Ruch”, położonego
w Piasecznie przy ul. Kościuszki, o powierzchni 11,50m2, z przeznaczeniem  na prowadzenie kiosku prasowego na okres 3 lat.

Przedmiotem najmu jest kiosk typu „ Ruch ”położony na działce nr 58/2 obręb 20 miasta Piaseczno przy ul. Kościuszki

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu wynosi 400,00zł ( słownie: czterysta złotych).  Do podanej stawki zostanie doliczony podatek Vat wg obowiązujących  przepisów.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych).

Wadium w podanej wysokości należy wnieść przelewem na konto: 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392  nie później niż 3 dni robocze przed przetargiem tj. 24.08.2020r. z dopiskiem „Przetarg na najem kiosku, usytuowanego na działce nr 58/2 przy ul. Kościuszki w Piasecznie”

Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się go na poczet kaucji.

Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Złożona w ofercie wysokość czynszu nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza.

Złożenie oferty zawierającej propozycję czynszu za wynajem równego lub niższego niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.

Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry, do 20 dnia każdego miesiąca.

Czynsz za wynajmowany kiosk może być zmieniony  co roku na podstawie waloryzacji w oparciu
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Zmiany wysokości czynszu przekraczające wskaźnik będą mogły być dokonywane w drodze wypowiedzenia wysokości stawki czynszu lub w drodze porozumienia stron.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu kiosku Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, itp.).

Na najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Prace adaptacyjne i inne związane z urządzeniem oraz wyposażeniem kiosku Najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

Umowa najmu będzie obowiązywała od 01 września 2020r.

Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę:

a)       jako kryterium zaoferowaną cenę.

Komisja przetargowa nie zakwalifikuje ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

-    nie odpowiadają warunkom przetargu,

-    zostały złożone po wyznaczonym terminie,

-    nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,

-    do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,

-    są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Oferta powinna zawierać:

     -  imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr Pesel, adres do korespondencji, telefon kontaktowy               

        (w przypadku osób fizycznych),

     -  nazwę firmy, siedzibę, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy ( w przypadku osób

        prawnych),

     -  aktualne dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę: zaświadczenie o wpisie do

        centralnej ewidencji i działalności gospodarczej, lub aktualny wyciąg z KRS – wystawione nie

        wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.

     -  w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpis do centralnej   

        ewidencji i działalności gospodarczej,

     -  w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – aktualna umowa spółki

        cywilnej,

     -  oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem postępowania przetargowego i przyjmuje

        go bez zastrzeżeń,     

     -  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu poprzez dokonanie oględzin       

        przykładowym wzorem umowy najmu i je akceptuje.

     -  oświadczenie oferenta, że nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura

        informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji

        gospodarczych,

     -  oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu w wymiarze   

        miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku - zapis liczbowy i słowny

        oferowanej stawki, 

     -  określenie rodzaju prowadzonej działalności,

     -  aktualne zaświadczenie o niezaleganiu na podstawie art. 306a Ustawy- Ordynacja Podatkowa,

     -  aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,

     -  dowód wpłaty wadium,

     -  czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie (na każdej stronie) oraz datę

        sporządzenia oferty, brak czytelnego podpisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty

        spowoduje odrzucenie oferty.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej
w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 27.08.2020r.do godz.10.00

                                                      z napisem na kopercie:
„Przetarg na wynajem kiosku ,usytuowanego na działce nr 58/2 w Piasecznie przy ul. Kościuszki”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2020r. o godz.11.00 w sali nr 119, I piętro, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno  przy ul.Warszawskiej1.

Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobiście w siedzibie  UMiG Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1,pokój nr 120 termin wizji.

Oferty przyjmowane są wyłącznie na druku oferty dostępnej w Wydziale Polityki Mieszkaniowej
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, w pokoju nr 120.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, w pokoju nr 120 lub pod nr tel. 22/ 701 75 91 lub 22/ 701 75 93.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:

- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn,

- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn,

- odwołanie przetargu bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij