Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzja

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

[ukryj]

o braku potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłoczni PG7 i PG 23 w miejscowości Runów i Głosków

[/ukryj]

Piaseczno, dn. 21.12.2015 r.

OŚR.6220.15.2015.ŁM

DECYZJA  NR  12/2015Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85  ust 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez p. Grzegorza Banaszewskiego pełnomocnika inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39 


stwierdzam : 


brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłoczni PG7 i PG 23 w miejscowości Runów i Głosków


Uzasadnienie

 

W związku ze złożonym przez p. Grzegorza Banaszewskiego pełnomocnika inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39 wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłoczni PG7 i PG 23 w miejscowości Runów i Głosków zostało wszczęte postępowanie w ww. sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.) planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinie dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią znak WOOŚ-II.4240.1244.2015.AWI.3
z dnia 27.10.2015 r. (data wpływu do Urzędu 05.11.2015 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/38/15 z dnia 25.9.2015 r. (data wpływu do Urzędu 28.09.2015 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłoczni PG7 i PG 23 w miejscowości Runów i Głosków. W związku z uzupełnieniem dokumentacji postępowania ponownie zwrócono się pismem (znak: OŚR.6220.15.2015.AK z dnia 08.10.2015 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak ZNS/712/38/15/Z z dnia 20.10.2015 r. (data wpływu do Urzędu 23.10.2015 r.) podtrzymał swoją wcześniejszą opinię.

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie znak OŚR.6220.15.2015.ŁM z dnia 05.11.2015 r. o odstąpieniu  od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W ramach postępowania uwzględniono łączne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowana inwestycja ma na celu podłączenie istniejących budynków mieszkalnych w miejscowości Runów do kanalizacji zbiorczej i przetłoczenie ścieków poprzez tłocznię PG23 wspólnym kanałem tranzytowym przez Runów i Głosków do oczyszczalni w Głoskowie oraz docelowy transport ścieków po rozbudowie kanalizacji zbiorczych w miejscowościach: Złotokłos, Szczaki, Zawady, część Henryków-Urocze poprzez tłocznię PG7 kanałem tranzytowym, włączonym we wspólny kanał tranzytowy z tłoczni PG23 w miejscowości Runów i dalej przez Głosków do odbiornika w ulicy Millenium, którym jest istniejący kanał sanitarny.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłoczni PG7 i PG 23 w miejscowości Runów (dz. nr ew. 432, 79/3, 405, 17/23, 18/10, 78/14, 79/10, 78/12, 474/10, 399, 400, 443, 452, 456, 433, 445, 444, 453, 454, 455, 404, 406) i Głosków (dz. nr ew. 388/1, 157/4, 433, 125/10, 126/6, 163/5, 232/3, 210/3, 210/4, 160/32, 160/16, 161/6, 161/7, 157/13, 244/18, 441, 394).

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się m.in.:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Runów z rur PCV o średnicy 200 mm, 250 mm, 315 mm o łącznej długości ok. 2170 m;

- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Runów z rur 2xPE o długości 2x1650 m;

- budowę tłoczni wraz z elementami składowymi ścieków (2szt.);

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Głosków z rur PCV o średnicy 200 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm o łącznej długości ok. 2020 m;

- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Głosków z rur 2xPE o długości 2x260 m.

Prace ziemne wykonywane będą ręcznie oraz mechanicznie. Planowane rurociągi ułożone będą w wykopach otwartych lub wykonane za pomocą przewiertu sterowanego. Średnia głębokość ułożenia planowanej kanalizacji wyniesie ok. 2,7 m p.p.t. (maksymalnie ok. 4 m p.p.t.).

Planowane tłocznie ścieków wykonane zostaną jako zamknięte, szczelne zbiorniki eliminujące oddziaływanie ścieków na pozostałe elementy będące wyposażeniem tłoczni takie jak pompy, armatura itp.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolne i leśne.

Planowa inwestycja zlokalizowana będzie głownie w pasie dróg.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Głosków  w gminie Piaseczno, zatwierdzonego Uchwałą z dnia 15 października 2008 r., nr 765/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Głosków w gminie Piaseczno, zatwierdzonego Uchwałą z dnia 14 marca 2012 r., nr 462/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Runów, gmina Piaseczno, zatwierdzonego Uchwałą z dnia 24 kwietnia 2003 r., nr 156/VIII/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie, teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie przeznaczony jest pod drogi oraz tereny komunikacji kolejowej.


b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań     przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowana inwestycja ze względu na lokalizację m.in. w pasie istniejących dróg powiązana będzie z infrastrukturą drogową. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała istotnych oddziaływań skumulowanych.


c)   wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii

Na etapie realizacji inwestycji będą wykorzystywane m.in. woda, paliwa, surowce i materiały budowlane oraz energia elektryczna. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną.

 


d)  emisji i występowania innych uciążliwości

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. W ramach minimalizowania uciążliwości prace budowlane prowadzone będą w ciągu dnia przy użyciu maszyn w dobrym stanie technicznym. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą odbierane przez uprawnione podmioty, a następnie zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji odprowadzane będą do szczelnych, bezodpływowych zbiorników przewoźnych toalet, a następnie wywożone przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków.

Średnia głębokość ułożenia planowanej kanalizacji wyniesie ok. 2,7 m p.p.t. (maksymalnie ok. 4 m p.p.t.). głębokość zalegania wód gruntowych na terenie, na którym zlokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie jest zróżnicowana i wynosi od ok. 0,9 m p.p.t. do ok. 3 m p.p.t.

W przypadku konieczności odwodnienia wykopów odwodnienie prowadzone będzie przy pomocy pompowania bezpośredniego z wykopu lub przy użyciu igłofiltrów. Wody z odwadniania gromadzone będą w szczelnych zbiornikach, a następnie wykorzystywane do zraszania terenu inwestycji. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będzie tłocznia ścieków. Usytuowanie tłoczni pod powierzchnią terenu zminimalizuje hałas wytwarzany przez to urządzenie.

Wszystkie planowane obiekty będą szczelne co pozwoli na redukcję odorów i aerozoli z eksploatowanego obiektu.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na jakość środowiska.


e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.

 


2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska
i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

 


a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wodno-błotnymi. W przypadku wystąpienia takiej konieczności odwodnienie wykopów zostanie wykonane poprzez pompowanie bezpośrednio z wykopu lub przy użyciu igłofiltrów.

 


b)  obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

 


c)  obszary górskie i leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana sieć kanalizacyjna będzie częściowo przebiegać poprzez tereny leśne.


d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane w rejonie obszarów ochrony ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

 


e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie częściowo granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 6,8 km.

W rejonie planowanej inwestycji występują tereny rolne. Planowana inwestycja częściowo przebiegać będzie przez tereny leśne i zadrzewione. Trasa kanalizacji zostanie tak wyznaczona, aby zniszczenia w istniejącej zieleni były jak najmniejsze. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew. Drzewa zlokalizowane w strefie oddziaływania zostaną zabezpieczone poprzez odeskowanie pni.

Oddziaływanie planowanej inwestycji będzie krótkotrwałe (do czasu zakończenia prac). Planowany wykop będzie stosunkowo płytki.

Po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji, biorąc pod uwagę charakter oraz lokalizację inwestycji stwierdza się, iż nie jest ona przedsięwzięciem mogącym w sposób znacząco negatywny oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jak również na jego integralność, a także spójność sieci Natura 2000.

 


f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

 


g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że teren na który realizowana będzie planowana inwestycja znajduje się częściowo w granicach strefy ochrony zabytków archeologicznych. W związku z powyższym wszystkie prace ziemne prowadzone będą pod nadzorem uprawnionego archeologa.

 


h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Piaseczno: 610 os/km2 (wg GUS 2015 r.)

 


i)  obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.


j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 


3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:


 

 


a)  zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na który przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania inwestycji ograniczy się do najbliższego obszaru realizacji w obrębie nieruchomości na których jest zlokalizowane przedsięwzięcie.

 


b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań
o charakterze transgranicznym.

 


c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

 


d)  prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji w obrębie nieruchomości na których jest zlokalizowane przedsięwzięcie i nie spowodują przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

 


e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia mają charakter tymczasowy i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny i ograniczy się do terenu realizacji inwestycji.

 

Analizując wniosek o wydanie niniejszej decyzji uwzględniono elementy oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez akty prawa krajowego i wspólnotowego (Dyrektywę Rady 85/337/EWG, Dyrektywę Siedliskową 92/43/EWG oraz Dyrektywę Ptasią 79/409/EWG).

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa  zapewniono stronom czynny udział w toczącym się postępowaniu. Na żadnym z etapów  nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłoczni PG7 i PG 23 w miejscowości Runów i Głosków.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załączniki do niniejszej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  


Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują :

1.       p. Grzegorz Banaszewski – pełnomocnik inwestora

2.       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 39

05-500   Piaseczno

3.       Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

4.       Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)

(dot. działki m.in.433 w Runowie)

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

5.       Gmina Belsk Duży

(dot. działki nr ew. 433 Runów)

ul. Jana Kozietulskiego 4A

05-622 Belsk Duży

6.       Gmina Błędów

(dot. działki nr ew. 433 Runów)

ul. Sadurkowska 13

05-620 Błędów

7.       Gmina Grójec

(dot. działki nr ew. 433 Runów)

ul. J. Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

8.       PGL Nadleśnictwo Chojnów

ul. Klonowa 13

05-532 Pilawa

9.  Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

- Sołtys wsi Głosków (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Runów (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

10.  a/a

 

Do wiadomości:

1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.       Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij