W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

DECYZJA NR 10/2012

XML

Treść

Piaseczno, dn.03.08.012r.
OŚR.6220.7.45.2011.MS


DECYZJA NR 10 / 2012

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 35, 54 lit. b, 56 lit. b, 76 i 79 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku AUCHAN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 46

ustalam:

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji centrum handlowego, parkingów i garaży podziemnych i naziemnych, budowie stacji paliw, budowie stacji obsługi pojazdów, budowie myjni samochodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Puławskiej w Piasecznie :

I. Nazwa, rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji centrum handlowego, parkingów i garaży podziemnych i naziemnych, budowie stacji paliw, budowie stacji obsługi pojazdów, budowie myjni samochodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Puławskiej w Piasecznie. Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach:
 Etap I –likwidacja istniejącego budynku Norauto na działce o numerze 10/1 obręb 2;
 Etap II - budowa stacji paliw wraz z konieczną przebudową sieci i instalacji zewnętrznych. W ramach budowy stacji paliw wykonane zostaną także dojazdy do stacji paliw oraz nowy zjazd w ul. Puławską. Etap będzie realizowany na działce o numerze 10/7 obręb 2;
 Etap III - likwidacja istniejącej stacji paliw. W ramach likwidacji stacji paliw wykonana zostanie korekta lokalizacji zjazdu w ulicę Puławską. Etap będzie realizowany na działkach o numerach 10/7, 10/8 obręb 2;
 Etap IV - likwidacja istniejącego marketu budowlanego Leroy Merlin na działkach o numerach 10/3, 10/1 obręb 2;
 Etap V - budowa garażu podziemnego wraz z konieczną przebudową sieci i instalacji zewnętrznych oraz czasowej likwidacji fragmentu parkingu. Etap V będzie realizowany na działkach o numerach: 10/3, 10/1, 10/8 obręb 2;
 Etap VI - budowa galerii handlowej (część zachodnia) wraz z przebudową i rozbudową istniejącego Centrum Handlowego Auchan. Etap będzie realizowany na działkach o numerach: 10/3, 10/1, 10/8 obręb 2;
 Etap VII - budowa galerii handlowej (część wschodnia) z garażem podziemnym. Etap będzie realizowany na działkach o numerach: 22/4, 22/7, 22/8, 22/9, 28/5, 29/4, 38/4, 38/6, 38/8 obręb 2;
 Etap VIII - budowa stacji obsługi samochodów osobowych Norauto na działkach o numerach 10/7, 10/8 obręb 2.
Ponadto, w podziemnym garażu (lub w lokalizacji alternatywnej ustalonej w dalszym procesie szczegółowego projektowania) planuje się zorganizowanie myjni samochodowej.

Teren inwestycji graniczy od wschodu z zabudową jednorodzinną biegnącą wzdłuż ul. Tulipanów. Od południa przedsięwzięcie graniczy z Ośrodkiem Szkolenia Policji, od północy z wewnętrznym terenem Centrum Handlowego, na którym planowane jest przedsięwzięcie (naziemny parking oraz budynek galerii handlowej Auchan). Od zachodu planowane przedsięwzięcie graniczy z zabudową o funkcji usługowej oraz ul. Puławską, będącą trasą o parametrach drogi głównej ruchu przyśpieszonego.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich :

1. podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy,
2. przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących sypkie materiały oraz osłaniać przed działaniem wiatru składowiska materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe,
3. teren inwestycji utrzymywać w należytym porządku,
4. oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska wodno-gruntowego, w szczególności przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi,
5. zaopatrzyć teren budowy w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, w przypadku ich rozlania niezwłocznie usunąć zanieczyszczenie, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy,
6. uzupełnienie paliwa, przeglądy, naprawy i konserwację maszyn wykonywać tylko w miejscach specjalnie do tego przygotowanych i zabezpieczonych przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu; poważniejsze naprawy maszyn i urządzeń wykonywać poza obszarem planowanego przedsięwzięcia,
7. wody gruntowe z przestrzeni ograniczonej ścianami szczelinowymi ( w przypadku zaistnienia takiej konieczności) odprowadzać do miejskiej kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu z piasku i zawiesiny, w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci,
8. wodę na potrzeby budowy oraz na potrzeby socjalno-bytowe, technologiczne i porządkowe w trakcie użytkowania czerpać z miejskiej sieci wodociągowej,
9. odpady niebezpieczne wytworzone na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia gromadzić w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów; pojemniki zlokalizować w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych powinno być oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt, odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia,
10. odpady inne niż niebezpieczne wytworzone na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, gromadzić selektywnie (odpady „suche” i „mokre”) w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych kompaktorach wyposażonych w prasę, ustawionych w wyznaczonym do tego celu, zadaszonym miejscu, o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed tworzeniem się ewentualnych odcieków, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom, surowce wtórne przechowywać w wyznaczonych boksach lub pojemnikach na zapleczu odpadowym,
11. odpady powstałe podczas rozbioru mięsa oraz odpady przeterminowane gromadzić w chłodni na zapleczu obiektu a następnie przekazywać odbiorcom posiadającym pojazdy przystosowane do przewozu tego typu odpadów,
12. w przypadku wystąpienia uciążliwości odorowej zastosować system neutralizacji odorów polegający na dezaktywacji ich cząstek; stosowane substancje powinny posiadać stosowne atesty,
13. zarówno istniejącą jak i projektowana kotłownię wykorzystywać tylko w sezonie grzewczym, w sezonie letnim na cele ciepłej wody użytkowej wykorzystywać urządzenia elektryczne,
14. zlikwidować budynek marketu budowlanego Leroy Merlin,
15. zlikwidować istniejący obiekt Norauto
16. zlikwidować istniejącą stację paliw,
17. załadunek paliw do zbiorników magazynowych stacji paliw prowadzić w sposób hermetyczny,
18. prowadzić ciągły monitoring szczelności zbiorników magazynowych stacji paliw,
19. ścieki socjalno-bytowe, technologiczne i porządkowe odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej, na odprowadzenie ścieków technologicznych uzyskać stosowne pozwolenie,
20. ścieki z restauracji, obiektów gastronomicznych, piekarni, działu rozbioru mięsa itp. odprowadzać do instalacji kanalizacyjnej po podczyszczeniu w separatorach zanieczyszczeń (tłuszczów oraz skrobi),
21. ścieki z odwadniania pomieszczeń garażowych podczyszczać w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej,
22. ścieki z myjni samochodowej odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej po uprzednim podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych,
23. ścieki socjalno-bytowe ze stacji obsługi pojazdów Norauto odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej,
24. ścieki technologiczne i porządkowe ze stacji obsługi pojazdów Norauto odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej, po uprzednim podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych,
25. wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej poprzez przepływowe zbiorniki retencyjne oraz osadniki i separatory substancji ropopochodnych,
26. wody opadowe i roztopowe z terenów stacji paliw i stacji obsługi pojazdów Norauto odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w lokalnych osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych,
27. systematycznie poddawać konserwacji i czyszczeniu urządzenia do podczyszczania ścieków,
28. wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, w okresie od połowy października do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków,
29. prace budowlane prowadzić z zabezpieczeniem systemów korzeniowych, pni i koron drzew przeznaczonych do adaptacji,
30. w zasięgu rzutu koron drzew nie składować materiałów budowlanych, nie lokalizować tymczasowych budynków zaplecza budowy i tymczasowych dróg dojazdowych związanych z budową,
31. wprowadzić zieleń towarzyszącą z wykorzystaniem gatunków rodzimych, odpornych na zanieczyszczenia powietrza, suszę, zasolenie gleby,
32. prace uciążliwe akustycznie na etapie realizacji i eksploatacji należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 600 do 2200,
33. opracować i wdrożyć taki plan robót, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały jednocześnie w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz aby zoptymalizować wykorzystanie sprzętu budowlanego i środków transportu (np. poprzez wyeliminowanie zbędnych przejazdów),
34. zaplecze budowy i park maszyn budowlanych należy zlokalizować w możliwie największej odległości od terenów z zabudową mieszkaniową chronioną akustycznie, w odległości zapewniającej ich ochronę,
35. ograniczyć prędkość jazdy pojazdów i ograniczyć ilość koniecznych manewrów zawracania na terenie inwestycyjnym,
36. stosowane do budowy materiały muszą posiadać wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
37. zapewnić pracownikom budowy pomieszczenia sanitarne i socjalne celem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych oraz bezpieczeństwa pracy,
38. w trakcie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia należy zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
1. w przypadku konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych należy ustalić miejsce i sposób odprowadzania wód z wykopów,
2. zachować wysokość istniejącej części centrum handlowego na obecnym poziomie, nowoprojektowaną część galerii zaprojektować na wysokość maksymalnie 3 kondygnacji naziemnych,
3. zaprojektowanie kotłowni opalanej 4 kotłami gazowymi o łącznej mocy 3,5MW; zanieczyszczenia odprowadzać za pomocą 4 emitorów otwartych (po jednym dla każdego z kotłów) o wysokości minimalnej 30m i średnicy maksymalnej 0,30m,
4. zainstalowanie w projektowanym budynku 20 central wentylacyjno-klimatyzacyjnych; zanieczyszczenia odprowadzać emitorami o wysokości minimalnej 22m,
5. zaprojektowanie 6 odciągów wentylacyjnych z procesów gastronomicznych; zanieczyszczenia odprowadzać zadaszonym emitorem o wysokości minimalnej 18,5m i średnicy maksymalnej 0,30m,
6. zaprojektowanie awaryjnego agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 2000 kVA; zanieczyszczenia odprowadzać emitorem pionowym o wysokości minimalnej 21m i średnicy maksymalnej 0,45m,
7. zaprojektowanie odprowadzenia zanieczyszczeń powstających na 10 stanowiskach naprawczych w projektowanym warsztacie samochodowym Norauto emitorem zadaszonym o wysokości minimalnej 10m i średnicy maksymalnej 0,40m,
8. zaprojektowanie w warsztacie Norauto kotłowni gazowej z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem zadaszonym o wysokości minimalnej 10m i średnicy maksymalnej 0,40m,
9. zaprojektowanie parkingu przy nowym budynku Norauto na maksymalnie 30 miejsc parkingowych,
10. zaprojektowanie parkingu podziemnego o maksymalnej liczbie miejsc postojowych wynoszącej 1620; zanieczyszczenia odprowadzać 7 wyrzutniami zadaszonymi (położonymi na dachu projektowanej galerii handlowej) o wysokości minimalnej 22m oraz 1 poziomą wyrzutnią wentylacyjną o wysokości minimalnej 2m położoną w centrum parkingu naziemnego,
11. zaprojektowanie maksymalnie:
 1 dwupłaszczowego, podziemnego zbiornika na benzynę o pojemności maksymalnej 200 m3,
 1 podziemnego, dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy (ON) o pojemności maksymalnej 50 m3,
 1 podziemnego zbiornika gazu LPG o pojemności maksymalnej 20m3,
 6 dystrybutorów do wydawania benzyn i oleju napędowego wyposażonych w system odsysania oparów VRS o gwarantowanej skuteczności redukcji zanieczyszczeń na poziomie minimum 85% posadowionych na wysepce,
 1 dystrybutora gazu LPG,
12. wyposażenie stanowiska rozładunku autocysterny w wahadło gazowe o gwarantowanej skuteczności odzysku oparów benzyn podczas napełniania zbiorników magazynowych minimum 98%,
13. zaprojektowanie zadaszenia nad dystrybutorami i stanowiskiem tankowania,
14. zastosowanie źródeł punktowych wymienionych w pkt 4.3.1. w tab. 2 („Zestawienie punktowych źródeł hałasu”) na str. 6 Załączników głównych do raportu ooś, o mocy akustycznej nie większej niż wskazana w kolumnie b niniejszej tabeli (LWA2[dB] – po zastosowaniu tłumików akustycznych) dla pozycji o symbolach :
 Z1 – Z160,
 Z269 – Z287,
 Z290 – Z292,
15. uwzględnienie wymiany funkcjonujących urządzeń generujących uciążliwości akustyczne na urządzenia nowe, lepiej wyciszone,
16.zastosowanie po wschodniej stronie planowanego przedsięwzięcia ekranu akustycznego o minimalnej wysokości 6,0m i długości ok. 270m, będącego kontynuacją istniejącego ekranu akustycznego,
17. zaprojektowanie kondygnacji podziemnych budynków centrum handlowego w systemie ścian szczelinowych,
18. zaprojektowanie szczelnych posadzek w pomieszczeniach centrum handlowego, stacji paliw i stacji obsługi pojazdów Norauto,
19. zaprojektowanie przyłączy wodociągowych i instalacji wodociągowych,
20. zaprojektowanie instalacji kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
21. zaprojektowanie (w przypadku takiej potrzeby) instalacji do usuwania skrobi i tłuszczów ze ścieków odprowadzanych do instalacji kanalizacji sanitarnej z restauracji, obiektów gastronomicznych, piekarni, działu rozbioru mięsa itp.,
22. zaprojektowanie systemu podczyszczania i powtórnego wykorzystania wody w procesie mycia pojazdów, umożliwiającego recykling 60-80% wody,
23. zaprojektowanie systemów kanalizacji ścieków z odwadniania pomieszczeń garażowych wyposażonych w osadniki i separatory substancji ropopochodnych oraz pompownie do odpompowywania podczyszczonych ścieków do miejskiej kanalizacji deszczowej,
24.zaprojektowanie systemu kanalizacji deszczowej, do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, wyposażonego w osadniki i separatory substancji ropopochodnych oraz zbiorniki retencyjne o pojemności buforowej zapewniającej ograniczenie natężenia zrzutu wód opadowych do poziomu określonego przez administratora sieci kanalizacyjnej,
25.wykonanie projektu gospodarki drzewostanem, w którym zostaną wskazane kolizje planowanej zabudowy z istniejącą zielenią i sposób zabezpieczenia drzew oraz projekt zieleni towarzyszącej.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Z przedłożonych dokumentów nie wynika, że w przypadku przedmiotowej inwestycji może dojść do wystąpienia poważnej awarii.

V. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ze względu na odległość od granic państwa i lokalne oddziaływanie inwestycji, realizacja inwestycji oraz późniejsza eksploatacja nie będzie się wiązała z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Stwierdzenie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Z oceny oddziaływania na środowisko nie wynika potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

VIII. Dodatkowe obowiązki nakładane na wnioskodawcę.

Zobowiązuje się inwestora do przeprowadzenia w ramach monitoringu pomiarów emisji hałasu w celu ustalenia konieczności zastosowania ewentualnych dodatkowych rozwiązań mających zapewnić ochronę przed hałasem sąsiadującej z terenem inwestycji zabudowy mieszkaniowej. Badania należy wykonać przed oddaniem obiektu do użytkowania oraz po upływie 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. Wyniki badań przedłożyć należy do tut. Urzędu w terminie 10 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. W przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnego poziomu hałasu należy podjąć działania związane z ograniczeniem uciążliwego oddziaływania hałasu na zabudowę mieszkaniową.


Uzasadnienie


Firma AUCHAN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 46 złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji centrum handlowego, parkingów i garaży podziemnych i naziemnych, budowie stacji paliw, budowie stacji obsługi pojazdów, budowie myjni samochodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Puławskiej w Piasecznie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 35, 54 lit. b, 56 lit. b, 76 i 79 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji sprawy oraz biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 12.09.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie znak OŚR.6220.7.10.2011MS
nakładające na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z zakresem raportu. Następnie postanowieniem z dnia 12.09.2011. znak OŚR.6220.7.11.2011.MS Burmistrz zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu ooś. W dniu 24.01.2012r. Pan Robert Grudziąż – pełnomocnik Inwestora przedłożył sporządzony raport oraz wniósł o kontynuację postępowania. Postanowieniem z dnia 30.01.2012r. znak OŚR.6220.7.12.2011.MS Burmistrz podjął postępowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji podając jednocześnie do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z 21-dniowym terminem udziału społeczeństwa.

Na podstawie art. 77 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W wyniku prowadzonych analiz raport ooś został uzupełniony w dniu 23 03.2012r. zgodnie z wezwaniem RDOŚ. Informację o aneksie do raportu ooś podano do publicznej wiadomości, podając jednocześnie 21dniowy termin udziału społeczeństwa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przedstawił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia postanowieniem znak WOOŚ-II.4242.35.2012.UW z dnia 26.04.2012r. (data wpływu do Urzędu 02.05.2012r.). Przedstawione przez organ warunki zostały w pełni uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia opinią sanitarną znak ZNS/713/1/12 z dnia 30.04.2012r. (data wpływu do Urzędu 10.05.2012r.). Uzgodnienia te zostały uwzględnione w sentencji decyzji, a nałożone na Inwestora warunki realizacji przedsięwzięcia zminimalizują jego negatywne oddziaływania na sąsiadującą z inwestycją zabudowę mieszkaniową, mając również na uwadze wnioski i zastrzeżenia wniesione przez mieszkańców ul. Tulipanów.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez inwestora dokumentami, ww. uzgodnieniami, a także w oparciu o fakty powszechnie znane oraz znane organowi stwierdzono co następuje :

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji centrum handlowego, parkingów i garaży podziemnych i naziemnych, budowie stacji paliw, budowie stacji obsługi pojazdów, budowie myjni samochodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Puławskiej w Piasecznie. Inwestycja będzie polegała na likwidacji istniejącego obiektu Norauto, likwidacji istniejącej stacji paliw, likwidacji istniejącego obiektu Leroy Merlin oraz budowie stacji paliw (zmiana lokalizacji istniejącej stacji), budowie obiektu Norauto (zmiana lokalizacji istniejącego obiektu), budowie parkingu podziemnego, budowie galerii handlowej wraz z rozbudową istniejącej hali sprzedaży Auchan. Ponadto w garażu podziemnym (w lokalizacji ustalonej w dalszym procesie projektowania) planuje się zorganizowanie myjni samochodowej. W ramach rozbudowy nie przewiduje się zmiany wysokości istniejącego budynku centrum handlowego Auchan. Nowoprojektowana część galerii handlowej będzie miała wysokość maksymalnie trzech kondygnacji naziemnych.

Teren inwestycji graniczy od wschodu z zabudową jednorodzinną biegnącą wzdłuż ul. Tulipanów. Od południa przedsięwzięcie graniczy z Ośrodkiem Szkolenia Policji, od północy z wewnętrznym terenem Centrum Handlowego, na którym planowane jest przedsięwzięcie (naziemny parking oraz budynek galerii handlowej Auchan). Od zachodu planowane przedsięwzięcie graniczy z zabudową o funkcji usługowej oraz ul. Puławską, będącą trasą o parametrach drogi głównej ruchu przyśpieszonego.

Podczas prac realizacyjnych będzie miała miejsce niezorganizowana emisja substancji do powietrza atmosferycznego oraz emisja hałasu Źródłem emisji powstających podczas prac budowlanych uciążliwości będzie praca ciężkich maszyn, takich jak spychacze i ładowarki, ruch pojazdów ciężarowych, prace rozbiórkowe i budowlane. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej prace wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej, urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie będą pracowały jednocześnie w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz zoptymalizowane będzie wykorzystanie sprzętu budowlanego i środków transportu (np. poprzez wyeliminowanie zbędnych przejazdów). Jednakże biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac etapu realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie to nie będzie powodować przekroczeń standardów środowiska.

W ramach inwestycji zaprojektowano kotłownię opalaną 4 kotłami gazowymi o łącznej mocy nie większej niż 3,5MW. Zanieczyszczenia powstałe w wyniku jej eksploatacji odprowadzane będą za pomocą 4 emitorów otwartych (po jednym dla każdego z kotłów) o wysokości minimalnej 30m i średnicy maksymalnej 0,30m. Kotłownia będzie pracować tylko w okresie grzewczym, natomiast w okresie letnim woda będzie podgrzewana w sposób elektryczny. W projektowanym budynku zainstalowane zostanie 20 central wentylacyjno – klimatyzacyjnych, z których zanieczyszczenia odprowadzane będą emitorami o wysokości minimalnej 22m. Zanieczyszczenia z pomieszczeń gastronomicznych odprowadzane będą 6 odciągami wentylacyjnymi, a następnie emitorem zadaszonym o wysokości minimalnej 18,5m i średnicy maksymalnej 0,30m. Ponadto w ramach inwestycji zaprojektowany zostanie również awaryjny agregat prądotwórczy o maksymalnej mocy 2000kVA, z którego zanieczyszczenia odprowadzane będą emitorem pionowym o wysokości minimalnej 21m i średnicy maksymalnej 0,45m. Zanieczyszczenia powstające na 10 stanowiskach naprawczych w projektowanym warsztacie samochodowym Norauto odprowadzane będą emitorem zadaszonym o wysokości minimalnej 10m i średnicy maksymalnej 0,40m. Warsztat Norauto zaopatrzony zostanie w kotłownię gazową z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorem zadaszonym o wysokości minimalnej 10m i średnicy maksymalnej 0,40m.

Przy nowym budynku Norauto powstanie parking na maksymalnie 30 miejsc postojowych, natomiast parking podziemny posiadać będzie maksymalnie 1620 miejsc postojowych. Zanieczyszczenia z parkingu podziemnego odprowadzane będą 7 wyrzutniami zadaszonymi (położonymi na dachu projektowanej galerii handlowej) o wysokości minimalnej 22m oraz 1 poziomą wyrzutnią wentylacyjną o wysokości minimalnej 2m położoną w centrum parkingu naziemnego.

Realizacja przedsięwzięcia będzie obejmowała budowę nowej stacji paliw, na której powstaną maksymalnie: 1 dwupłaszczowy, podziemny zbiornik na benzynę o pojemności maksymalnej 200 m3, 1 podziemny dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy ON o pojemności maksymalnej 50 m3, 1 podziemny zbiornik gazu LPG o pojemności maksymalnej 20 m3, 6 dystrybutorów do wydawania benzyn i oleju napędowego wyposażonych w system do odsysania oparów VRS o gwarantowanej skuteczności redukcji zanieczyszczeń na poziomie minimum 85% posadowionych na wysepce oraz 1 dystrybutor gazu LPG. Stanowiska rozładunku autocysterny wyposażone zostaną w wahadło gazowe o gwarantowanej skuteczności odzysku oparów benzyn podczas napełniania zbiorników magazynowych minimum 98 %. Nad dystrybutorami i stanowiskiem tankowania wykonane zostanie zadaszenie.

Na podstawie analizy raportu ooś można stwierdzić, że skumulowane oddziaływanie aktualnie funkcjonującego obiektu i oddziaływania będącego efektem funkcjonowania nowych obiektów nie będzie powodowało przekroczeń obowiązujących, dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Przy spełnieniu warunków wymienionych w sentencji niniejszej decyzji dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.

W fazie eksploatacji źródłami hałasu będą wentylatory, centrale wentylacyjne, agregaty skraplające, kompaktory, ruch pojazdów związany z obsługą centrum oraz ich klientów (parkingi) oraz stacja paliw. Jednakże analiza raportu ooś w zakresie rozprzestrzeniania się hałasu emitowanego podczas fazy eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wykazała, iż biorąc pod uwagę zawarte w sentencji warunki środowiskowe (szczególnie w zakresie maksymalnej mocy akustycznej projektowanych urządzeń) oraz zastosowanie po wschodniej stronie planowanego przedsięwzięcia ekranów akustycznych o minimalnej wysokości 6,0m i długości 270m, będących kontynuacją istniejących ekranów akustycznych, dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie zastaną zachowane. Ponadto w ramach rozbudowy obiektu przewiduje się wymianę funkcjonujących urządzeń generujących uciążliwości akustyczne na urządzenia nowe, lepiej wyciszone. Nie mniej jednak z uwagi na niewielką odległość planowanego przedsięwzięcia od zabudowy mieszkaniowej przy ul. Tulipanów oraz licznych obaw mieszańców nałożono na Inwestora obowiązek przeprowadzenia pomiarów hałasu przed oddaniem obiektu do użytkowania oraz po upływie 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zagospodarowanie terenu inwestycji będzie prowadzone w sposób oszczędny oraz przy zapewnieniu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności przed wyciekiem substancji ropopochodnych. Plac budowy wyposażony będzie w środki do neutralizacji tych związków. W przypadku rozlania lub wycieku plamy zanieczyszczeń zostaną niezwłocznie usunięte, a zebrany materiał przekazany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy. Ponadto w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych pracownikom zagwarantowane zostaną pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Zabezpieczenie nowej stacji paliw przed zanieczyszczeniem gruntu i wód gruntowych substancjami ropopochodnymi będzie polegało na zastosowaniu dwupłaszczowych zbiorników na paliwa, minimalizujących możliwość wycieku substancji ropopochodnych w wyniku rozszczelnienia zbiornika, zastosowaniu instalacji międzypłaszczowej aparatury wczesnego ostrzegania, która będzie
współpracowała z zastosowanymi dwupłaszczowymi zbiornikami (sygnalizacja dźwiękowa i świetlna).

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją posadowienie garażu podziemnego będzie realizowane na głębokości do której nie występuje ciągłe zwierciadło wód gruntowych. Możliwe jest występowanie wyłącznie wody o charakterze wód infiltracyjno-zawieszonych w formie niewielkich i nieciągłych soczewek. Tak więc oddziaływanie na wody gruntowe, w związku z realizacją garażu, będzie miało charakter chwilowy, a swym zasięgiem ograniczy się do działek należących do Inwestora. Te niewielkie ilości wody z typowych odcieków oraz pojawiającej się w wykopie wody opadowej będą w pierwszej kolejności podlegały samoistnej infiltracji, a gdyby to okazało się niewystarczające, woda ta będzie za pośrednictwem piaskownika odpompowywana do lokalnego systemu kanalizacji deszczowej.

Woda wykorzystana na terenie przedsięwzięcia pochodzić będzie z wodociągu lokalnego. Ścieki socjalno-bytowe, technologiczne (poprodukcyjne) i porządkowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Ścieki z restauracji, obiektów gastronomicznych, piekarni i działu rozbioru mięsa kierowane będą do kanalizacji po podczyszczeniu w separatorach skrobi oraz tłuszczów. Ścieki z odwadniania pomieszczeń garażowych podczyszczane będą w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej. Ścieki z projektowanej w garażu podziemnym myjni samochodowej będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej po uprzednim podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Ścieki socjalno-bytowe ze stacji obsługi pojazdów Norauto odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast ścieki technologiczne i porządkowe z obiektu kierowane będą do kanalizacji po wcześniejszym podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych kierowane będą poprzez przepływowe zbiorniki retencyjne oraz osadniki i separatory substancji ropopochodnych do sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z terenów stacji paliw oraz stacji obsługi pojazdów Norauto odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w lokalnych osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych. Wszystkie urządzenia do podczyszczania ścieków będą systematyczne czyszczone i konserwowane. Ponadto zakłada się również zaprojektowanie systemu podczyszczania i powtórnego wykorzystywania wody w procesie mycia pojazdów, umożliwiającego recyrkulację 60-80% wody.

W przedłożonym raporcie ooś zawarto wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów, które powstawać mogą na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wraz z informacją o ilości i sposobie gospodarowania nimi na terenie planowanej inwestycji. Odpady inne niż niebezpieczne gromadzone będą selektywnie (odpady „suche” i „mokre”), w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych kompaktorach wyposażonych w prasę, zlokalizowanych w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu o utwardzonym podłożu. Miejsce gromadzenia tego rodzaju odpadów zabezpieczone zostanie przed wpływem warunków atmosferycznych oraz tworzeniem się zastoin z ewentualnych odcieków. Po zebraniu odpowiedniej partii odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom. Odpady powstające podczas rozbioru mięsa oraz produkty przeterminowane będą gromadzone w chłodniach na zapleczu obiektu a następnie przekazywane odbiorcom posiadającym pojazdy przystosowane do przewozu tego typu odpadów. Surowce wtórne przechowywane będą w wyznaczonych boksach lub pojemnikach na zapleczu odpadowym. Odpady niebezpieczne gromadzone będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie substancji w nich zawartych, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu. Po zebraniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych zostanie oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przedstawiony w raporcie ooś sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami, zabezpieczy środowisko przed ich ewentualnym negatywnym oddziaływaniem. Odpady, których powstawaniu nie da się zapobiec powinny być magazynowane w sposób zabezpieczony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleby, wód podziemnych oraz na tereny sąsiednie.

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary chronione w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2001 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 są Stawy w Żabieńcu (PLH 140039), który jest oddalony od rejonu inwestycji o ok. 5km. Ponadto inwestycja położona jest ok. 1,4km od granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz ok. 2,1km od granic rezerwatu Las Kabacki. Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze przeobrażonym antropogenicznie. Po analizie dokumentacji stwierdzono, że zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary chronione. W celu ochrony istniejącego drzewostanu wprowadzono warunki zabezpieczenia koron, pni i brył korzeniowych. W zasięgu korony drzew nie będą lokalizowane składowiska materiałów budowlanych, tymczasowe budynki zaplecza budowy oraz tymczasowe drogi dojazdowe. Wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycja zostanie przeprowadzona na podstawie stosownych zezwoleń, poza okresem lęgowym ptaków. W celu skompensowania planowanej wycinki wprowadzona zostanie zieleń towarzysząca zabudowie z wykorzystaniem gatunków rodzimych, odpornych na zanieczyszczenia powietrza , susze i zasolenie.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaklasyfikowane do grupy zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przestrzeganie przepisów BHP, warunków eksploatacji urządzeń, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia pozwoli na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnej.

Dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania. Ze względu na położenie inwestycji nie wystąpi możliwość transgranicznego oddziaływania.

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu. Na podstawie art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W trakcie rozpatrywania sprawy uwagi do toczącego się postępowania wnieśli:
1. Pan Rene Matysiak,
2. Państwo Nina i Tadeusz Grudzińscy, Państwo Małgorzata i Piotr Witkow (pełnomocnicy Pani Karoliny Witkow i Pana Adama Witkow) oraz Państwo Ewa i Stefan Juchniccy,

Ad.1. W swoim piśmie Pan Rene Matysiak wyraził obawy przed pogorszeniem się warunków środowiskowych po planowanej rozbudowie Auchan w zakresie wzrostu natężenia ruchu pojazdów i dostaw do centrum handlowego, braku dopływu światła do posesji z uwagi na wysoką zabudowę obiektu, ekranów dźwiękochłonnych, oraz uciążliwości hałasowej pochodzącej z agregatów, klimatyzatorów i zgniatarek śmieci. Należy tu jednak zauważyć, że planowana inwestycja dotyczy rozbudowy istniejącego już obiektu i jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obsługa oraz dostawy do nowoprojektowanego budynku Centrum Handlowego odbywać się będą od strony południowej, natomiast nie przewiduje się istotnego wzrostu ilości samochodów dostawczych do istniejącej części Auchan. Należy również zwrócić uwagę, że ruch pojazdów należących do klientów centrum będzie skoncentrowany od strony ul. Puławskiej oraz częściowo sprowadzony na parking podziemny ograniczając tym samym związany z przejazdami hałas. Nie zmieni się również wysokość istniejącej już hali Auchan oraz istniejących ekranów akustycznych, z którymi sąsiaduje nieruchomość p. Matysiaka. W sentencji decyzji w celu minimalizacji uciążliwości nałożono dodatkowo na Inwestora obowiązek wymiany funkcjonujących urządzeń generujących uciążliwości akustyczne na urządzenia nowe, lepiej wyciszone. Ponadto w przypadku uciążliwości zapachowej Inwestor na etapie funkcjonowania obiektu będzie zobligowany stosować neutralizatory zapachu w celu minimalizacji rozprzestrzeniania się zapachów na tereny zabudowy mieszkaniowej. Wymienione zostaną kompaktory wyposażone w prasy do gromadzenia odpadów „suchych” i „mokrych”, miejsce ich usytuowania zostanie zadaszone, zabezpieczone zostanie również podłoże przed uciążliwością ewentualnych odcieków. Odpady z rozbioru mięsa będą gromadzone w pomieszczeniach chłodniczych w zamkniętych pojemnikach. Przedmiotowa decyzja nakłada na Inwestora szereg warunków mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań na tereny sąsiadujące z centrum Auchan.

Ad. 2. Państwo Nina i Tadeusz Grudzińscy, Państwo Małgorzata i Piotr Witkow (pełnomocnicy Pani Karoliny Witkow i Pana Adama Witkow) oraz Państwo Ewa i Stefan Juchniccy – strony postępowania, złożyli wnioski i zastrzeżenia do raportu oddziaływania na środowisko w następującym zakresie:
1. uzupełnienia raportu ooś o opis trzech wariantów przedsięwzięcia uzasadnienia wyboru danego wariantu przez Inwestora,
2. ponowne wykonanie pomiarów hałasu dla wszystkich trzech wariantów przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem sposobu wykonania pomiarów, pór dokonywanych pomiarów z uwzględnieniem aktualnego poziomu hałasu przy istniejącym zabezpieczeniu ul. Tulipanów,
3. uwzględnienie w opracowaniu oddziaływania w zakresie emisji odorów,
4. przeprowadzenie badań w celu ustalenia, jaki wpływ na środowisko będzie miało zwielokrotnienie ruchu samochodowego,
5. doprecyzowanie opisu przedsięwzięcia - zasięgu oddziaływania, negatywnych skutków na gruncie wszystkich aspektów związanych z realizacją przedsięwzięcia w odniesieniu do stanu aktualnego,
6. określenie zasięgu oddziaływania w zakresie obszaru i liczby ludności na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać, uwzględniając negatywny wpływ na warunki życia ludzi i klimat akustyczny,
7. usunięcie niezgodności dotyczących danych o istniejącym stanie zagospodarowania.

W odniesieniu do pkt. 1 należy zauważyć, iż wariantowanie inwestycji jest jednym z istotnych zagadnień postępowania środowiskowego. Zagadnienie to ma jednak szczególne istotne znaczenie w odniesieniu do inwestycji nowoplanowanych na terenach dopiero przeznaczonych pod zainwestowanie, gdzie wybór wariantu ma priorytetowe znaczenie dla zagadnienia przyjęcia ostatecznego rozwiązania. W przedmiotowym przypadku mamy natomiast obiekt, który istnieje i funkcjonuje, a przedmiotem postępowania jest tylko jego rozbudowa i modernizacja. Nie mniej jednak w odpowiedzi przekazanej mieszkańcom autorzy raportu ooś zgadzając się, że opisane wariantowanie inwestycji dla odbiorcy nie związanego z zagadnieniami środowiskowymi mogło być nie w pełni zrozumiałe, ponownie uporządkowali to zagadnienie i szczegółowo wyjaśnili warianty planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu wyjaśnień strony nie wniosły dalszych zastrzeżeń.

W odniesieniu do pkt. 2 poinformowano autorów pisma, iż przedstawione w raporcie ooś źródła hałasu, ich układ i parametry zostały przyjęte, zgodnie z koncepcją inwestycji oraz najlepszym stanem wiedzy autora. Model propagacji zaimplementowany i wykorzystany do obliczeń zgodny jest z normą PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej”. Obliczanie wykonywane były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291) oraz Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i za zrządzania poziomem hałasu w środowisku. Wszystkie obliczenia wykonane były dla jednoczesnej i hipotetycznie maksymalnej pracy wszystkich emitorów. Oznacza to, że zobrazowana propagacja hałasu winna być traktowana jako potencjalny zasięg maksymalny, który prawdopodobnie w rzeczywistości nigdy nie będzie miał miejsca. Wyniki obliczeń przedstawione w raporcie ooś ukazują przewidywany wpływ inwestycji na środowisko. Nie jest możliwe przeprowadzenie pomiarów hałasu dla stanu projektowanego z uwagi na fakt, że inwestycja jest dopiero zamierzeniem. Po otrzymaniu wyjaśnień strony nie wniosły dalszych zastrzeżeń. Nie mniej jednak z uwagi na niewielką odległość planowanego przedsięwzięcia od zabudowy mieszkaniowej przy ul. Tulipanów oraz obawy mieszkańców w sentencji decyzji nałożono na Inwestora obowiązek przeprowadzenia pomiarów hałasu przed oddaniem obiektu do użytkowania oraz po upływie 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.

W odniesieniu do pkt 3. należy zauważyć, iż brak szczegółowych metod rozpoznawania uciążliwości odorowej powoduje, że ocena taka jest zawsze subiektywna. W ramach inwestycji wymienione zastaną szczelne kompaktory do gromadzenia odpadów, odpady z rozbioru mięsa oraz produkty przeterminowane przechowywane będą w pojemnikach w zamkniętym pomieszczeniu chłodniczym. Ponadto nałożono na Inwestora obowiązek wprowadzenia w razie uciążliwości odorowej systemu neutralizacji odorów, polegający na chemicznej dezaktywacji ich cząsteczek. Po otrzymaniu wyjaśnień strony nie wniosły dalszych zastrzeżeń.

W odniesieniu do pkt. 4. poinformowano autorów uwag, że zwiększony ruch samochodowy został w przedmiotowym raporcie uwzględniony w dokonanych analizach. Na skutek zwiększenia ilości miejsc parkingowych zasymulowano przewidywany ruch samochodów osobowych na terenie inwestycji oraz drogach dojazdowych na parkingi. Należy podkreślić, iż ruch samochodowy został w dużej mierze przeniesiony z powierzchni terenu, do części podziemnej projektowanej części budynku, co będzie miało wpływ na redukcję uciążliwości obszarowych oraz akustycznych W analizach oddziaływań lokalnych emisji do atmosfery, uwzględniono również zwiększenie ilości samochodów dostawczych. Jak wykazała wykonana analiza oddziaływania związane z realizacją inwestycji nie będą przekraczały dopuszczalnych norm na terenach sąsiadujących. Po otrzymaniu wyjaśnień strony nie wniosły dalszych zastrzeżeń.

W odniesieniu do pkt.5. przedstawiona w raporcie ooś analiza ukazuje, że przy zastosowaniu środków redukcji hałasu, inwestycja nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na klimat akustyczny. Ponadto przedstawione zasięgi oddziaływania są zasięgami maksymalnymi (przy jednoczesnym uwzględnieniu pracy wielu źródeł hałasu). Rozbudowa centrum handlowego przyczyni się jednocześnie do modernizacji obiektu. Istniejące emitory hałasu zostaną wymienione na urządzenia nowszej generacji oraz odsunięte od terenów akustycznie chronionych, co z pewnością będzie korzystne z punktu widzenia bliskiego sąsiedztwa. Niektóre z urządzeń zostaną dodatkowo osłonięte. Budowa garażu na najniższej kondygnacji ograniczy hałas komunikacyjny i zanieczyszczenie powietrza. Po otrzymaniu wyjaśnień strony nie wniosły dalszych zastrzeżeń.

W odniesieniu do pkt.6. przeprowadzone w raporcie ooś obliczenia ukazują że inwestycja nie będzie powodowała znaczącego wpływu na klimat akustyczny. Należy zaznaczyć, że oddziaływanie na klimat akustyczny będzie dotyczyło działek sąsiadujących z przedmiotową inwestycją, jednakże oddziaływanie to nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Po otrzymaniu wyjaśnień strony nie wniosły dalszych zastrzeżeń. Nie mniej jednak z uwagi na niewielką odległość planowanego przedsięwzięcia od zabudowy mieszkaniowej przy ul. Tulipanów oraz obawy mieszkańców w sentencji decyzji nałożono na Inwestora obowiązek przeprowadzenia pomiarów hałasu przed oddaniem obiektu do użytkowania oraz po upływie 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.

W odniesieniu do pkt. 7 w zakresie różnic we wskazanych częściach raportu w łącznej powierzchni zabudowy, liczby pracowników, czy całkowitej powierzchni terenu należy stwierdzić, że były to dane wyjściowe do projektu. Z uwagi na rozwój projektu dane te były opracowywane i weryfikowane na bieżąco, stąd też według twórców raportu ooś pojawiły się niewielkie różnice wielkości. Nie mają one jednak jakiegokolwiek wpływu na skutki wdrożenia inwestycji oraz jego oddziaływania. W odpowiedzi przygotowanej przez autorów raportu mieszkańcy zostali poinformowani o właściwych, skorygowanych wartościach.

Ponadto w trakcie toczącego się postępowania wpłynął do tut. Urzędu protest Mieszkańców osiedla przy ulicach: Rubinowej, Topazowej i Tulipanów w sprawie planowanej budowy drogi technicznej dla Auchan w Piasecznie wzdłuż terenów wybudowanych posesji. Nie mniej jednak wskazana przez mieszkańców inwestycja nie znajduje się w zakresie przedsięwzięcia, o którym mowa we wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji. W aktach sprawy nie znajdują się informacje o planowanej budowie drogi dojazdowej.

Posiadane na etapie wydawania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji. Ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązanie z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi na terenie należącym do inwestora. Jednakże kumulacja ta nie będzie powodować ponadnormatywnych oddziaływań. Nie stwierdzono możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałych formy ochrony przyrody. Wobec powyższego nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Biorąc pod uwagę załączoną do wniosku dokumentację sprawy, wnikliwą analizę oddziaływania na poszczególne elementy środowiska planowanego przedsięwzięcia oraz ww. okoliczności stwierdzono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację centrum handlowego, parkingów i garaży podziemnych i naziemnych, budowę stacji paliw, budowę stacji obsługi pojazdów, budowę myjni samochodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Puławskiej w Piasecznie.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, w związku z tym stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Otrzymują:
1. Pan Robert Grudziąż B.E.G. Ingénierie Polska Sp. z o.o.
2. Auchan Polska Sp. z o.o.
3. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
4. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
5. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie z/s w Chylicach
3. Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu


CHARAKTERYSTYKA
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji centrum handlowego, parkingów i garaży podziemnych i naziemnych, budowie stacji paliw, budowie stacji obsługi pojazdów, budowie myjni samochodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Puławskiej w Piasecznie.Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na budowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji centrum handlowego, parkingów i garaży podziemnych i naziemnych, budowie stacji paliw, budowie stacji obsługi pojazdów, budowie myjni samochodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Puławskiej w Piasecznie. Inwestycja będzie polegała na likwidacji istniejącego obiektu Norauto, likwidacji istniejącej stacji paliw, likwidacji istniejącego obiektu Leroy Merlin oraz budowie stacji paliw (zmiana lokalizacji istniejącej stacji), budowie obiektu Norauto (zmiana lokalizacji istniejącego obiektu), budowie parkingu podziemnego, budowie galerii handlowej wraz z rozbudową istniejącej hali sprzedaży Auchan. Ponadto w garażu podziemnym (w lokalizacji ustalonej w dalszym procesie projektowania) planuje się zorganizowanie myjni samochodowej. W ramach rozbudowy nie przewiduje się zmiany wysokości istniejącego budynku centrum handlowego Auchan. Nowoprojektowana część galerii handlowej będzie miała wysokość maksymalnie trzech kondygnacji naziemnych.

Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach:
 Etap I –likwidacja istniejącego budynku Norauto na działce o numerze 10/1 obręb 2;
 Etap II - budowa stacji paliw wraz z konieczną przebudową sieci i instalacji zewnętrznych. W ramach budowy stacji paliw wykonane zostaną także dojazdy do stacji paliw oraz nowy zjazd w ul. Puławską. Etap będzie realizowany na działce o numerze 10/7 obręb 2;
 Etap III - likwidacja istniejącej stacji paliw. W ramach likwidacji stacji paliw wykonana zostanie korekta lokalizacji zjazdu w ulicę Puławską. Etap będzie realizowany na działkach o numerach 10/7, 10/8 obręb 2;
 Etap IV - likwidacja istniejącego marketu budowlanego Leroy Merlin na działkach o numerach 10/3, 10/1 obręb 2;
 Etap V - budowa garażu podziemnego wraz z konieczną przebudową sieci i instalacji zewnętrznych oraz czasowej likwidacji fragmentu parkingu. Etap V będzie realizowany na działkach o numerach: 10/3, 10/1, 10/8 obręb 2;
 Etap VI - budowa galerii handlowej (część zachodnia) wraz z przebudową i rozbudową istniejącego Centrum Handlowego Auchan. Etap będzie realizowany na działkach o numerach: 10/3, 10/1, 10/8 obręb 2;
 Etap VII - budowa galerii handlowej (część wschodnia) z garażem podziemnym. Etap będzie realizowany na działkach o numerach: 22/4, 22/7, 22/8, 22/9, 28/5, 29/4, 38/4, 38/6, 38/8 obręb 2;
 Etap VIII - budowa stacji obsługi samochodów osobowych Norauto na działkach o numerach 10/7, 10/8 obręb 2.
Ponadto, w podziemnym garażu (lub w lokalizacji alternatywnej ustalonej w dalszym procesie szczegółowego projektowania) planuje się zorganizowanie myjni samochodowej.

Inwestycja zakłada rozbudowę obiektu handlowo-usługowego i będzie podzielona na następujące fazy:
• likwidację parkingu naziemnego w obrysie podziemnego garażu dla samochodów osobowych wraz z wykonaniem tymczasowego układu komunikacyjnego parkingu,
• skablowanie linii wysokiego napięcia (ewentualnie zgodnie z odrębną procedurą),
• wykonanie wieloprzestrzennego wykopu pod jednokondygnacyjny garaż podziemny na maksymalnie 1620 miejsc postojowych (wykonanie parkingu może wymagać etapowania prac),
• postawienie elementów konstrukcyjnych, ścian działowych i osłonowych oraz konstrukcji dachowej.

Docelowo budynek będzie składał się z następujących poziomów (wg „0” inwestycji):

Budynek istniejący
• poziom + 0,00 m kondygnacja handlowo-usługowa,
• poziom + 4,20 + 6,80 m poziom biur Auchan,
• poziom + 4,20 m poziom pomieszczeń socjalnych hipermarketu.

Budynek projektowany
• poziom - 4,00 m poziom parkingu podziemnego zamkniętego,
• poziom + 0,00 m kondygnacja handlowo-usługowa,
• poziom + 5,90 m kondygnacja handlowo-usługowa.
• poziom + 11,30 m kondygnacja biurowo-handlowo-usługowa.

Poziom posadowienie fundamentów pod konstrukcję nowoprojektowanego budynku będzie nie głębszy niż 104,00 m n.p.m. Wzdłuż granicy nowoprojektowanego budynku galerii handlowej z istniejącym budynkiem hipermarketu planuje się, ze względów statycznych, żelbetową ścianę szczelinową. Garaż będzie wykonany w technologii monolitycznej żelbetowej. Obciążenia przekazywane na żelbetowe słupy i ściany głównej konstrukcji nośnej planuje się przenieść na grunt w formie posadowienia bezpośredniego za pomocą żelbetowych stóp i ław fundamentowych. Posadowienie garażu podziemnego będzie realizowane na głębokości do której nie występuje ciągłe zwierciadło wód gruntowych. Możliwe jest występowanie wyłącznie wody o charakterze wód infiltracyjno-zawieszonych w formie niewielkich i nieciągłych soczewek. Tak więc oddziaływanie na wody gruntowe, w związku z realizacją garażu, będzie miało charakter chwilowy, a swym zasięgiem ograniczy się do działek należących do Inwestora. Te niewielkie ilości wody z typowych odcieków oraz pojawiającej się w wykopie wody opadowej będą w pierwszej kolejności podległy samoistnej infiltracji, a gdyby to okazało się niewystarczające, woda te będzie za pośrednictwem piaskownika odpompowywana do lokalnego systemu kanalizacji deszczowej.

W bryle budynku zaprojektowano również kotłownię gazową o mocy 3,5 MW, która będzie posiadała cztery bliźniacze emitory (kominy). W garażu podziemnym (lub w lokalizacji alternatywnej ustalonej w dalszym procesie szczegółowego projektowania) będzie zorganizowana ręczna myjnia samochodowa. Posadzka myjni będzie wykonana z betonu szczelnego, zapewniająca odpływ do wpustu podłogowego. Ścieki z myjni odprowadzane będą, poprzez kratki ściekowe zainstalowane w posadzce poszczególnych stanowisk, do systemu kanalizacji sanitarnej, poprzedzonej wysokosprawnym separatorem substancji ropopochodnych o przepustowości 10 l/s ( o redukcji substancji ropopochodnych < 2 mg/dm3), osadnikiem o pojemności 5 m3 ( o redukcja zawiesin do < 100 mg/dm3) oraz zbiornikiem retencyjnym o pojemności 5 m3 z pompą, stosunek wykorzystania zużytej wody 80/20. Separator wyposażony będzie w system pomiaru substancji ropopochodnych, podłączone do BMS. Za osadnikiem zaprojektowana będzie studzienka kontrolna do pobierania próbek ścieków z myjni. Myjnia wyposażona będzie również w system podczyszczania i powtórnego wykorzystania wody w procesie mycia pojazdów, umożliwiającego recykling 60-80% wody.

Nowy budynek hali stacji Norauto stanowić będzie prostą konstrukcję słupowo - ryglową, w skład której będzie wchodziła hala serwisowa z 10 stanowiskami samochodowymi, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe, punkt przyjęć samochodów, hala sprzedaży (sklep) oraz pomieszczenie do gromadzenia odpadów. Warsztat będzie posiadał 10 stanowisk obsługowo-naprawczych. Ponadto obiekt będzie posiadał własną kotłownię gazową z jednym emitorem zadaszonym (kominem), pracującą w sezonie grzewczym, oraz instalację wentylacyjną odprowadzającą niewielkie ilości spalin samochodowych ponad dach przez cały rok. W ramach stacji Norauto przewidziano parking na 25-30 samochodów. Przewiduje się, że stacja napraw będzie obsługiwać około 30 samochodów dziennie, tj. 2 samochody/godzinę.

W ramach inwestycji planuje się budowę stacji paliw płynnych i stanowiska tankowania gazu płynnego LPG. W zakres inwestycji wchodzi: pawilon stacji, wiata nad sześcioma dystrybutorami paliw płynnych, dwa podziemne, dwupłaszowe zbiorniki do magazynowania paliw płynnych, kompletna instalacja paliw płynnych, zbiornik podziemny gazu płynnego LPG, dystrybutor gazu płynnego LPG oraz kompletna instalacja gazu płynnego LPG. Zakres przedsięwzięcia obejmuje jednokondygnacyjny budynek kasowy z zapleczem socjalnym, dwa jednokondygnacyjne obiekty kasowe z wiatą stanowiącą zadaszenie nad sześcioma wielowężowymi stanowiskami wydawania benzyn, oleju napędowego i gazu wraz z podziemnymi zbiornikami paliw oraz placem manewrowo-postojowym. Podstawową funkcją obiektu będzie sprzedaż paliw płynnych, natomiast uzupełniającą będzie funkcja socjalno-sanitarna dla pracowników. W ramach przedsięwzięcia planuje się również doprowadzenie do stacji niezbędnej infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) i komunikacyjnej (drogi, place parkingi). Na stacji prowadzona będzie sprzedaż czterech paliw: Pb98, Pb95, ON oraz gazu płynnego propan-butan – LPG. Zbiorniki będą napełniane grawitacyjnie z zachowaniem pełnej hermetyczności procesu. Stanowiska rozładunku autocysterny wyposażone będą w wahadło gazowe o gwarantowanej skuteczności odzysku oparów benzyn podczas napełniania zbiorników magazynowych minimum 98%. Dystrybutory do wydawania benzyn i oleju napędowego będą wyposażone w system odsysania oparów VRS o gwarantowanej skuteczności redukcji zanieczyszczeń na poziomie minimum 85%.

Woda wykorzystana na terenie przedsięwzięcia pochodzić będzie z wodociągu lokalnego. Ścieki socjalno-bytowe, technologiczne (poprodukcyjne) i porządkowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Ścieki z restauracji, obiektów gastronomicznych, piekarni i działu rozbioru mięsa kierowane będą do kanalizacji po podczyszczeniu w separatorach skrobi oraz tłuszczów. Ścieki z odwadniania pomieszczeń garażowych podczyszczane będą w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej. Ścieki socjalno-bytowe ze stacji obsługi pojazdów Norauto odprowadzane będą do sieci ka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane