Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2016/2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) biorąc pod uwagę ustawę z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. , poz. 35)

Zasady ogólne:

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
− dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2010-2013),
− dzieci 7 letnie, którym odroczono obowiązek szkolny
zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno.

• Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Piaseczno mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

• Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

• Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

• Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

• Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/szkoły.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w roku 2015/2016

• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2013-2010, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko w terminie 18.02 do 24.02.2016r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka w terminie 29.02 - 18.03.2016r.

• Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które prowadzą rekrutację z określonego rocznika.

• Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli/szkół (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

• Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

• Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
− wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
− drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

• Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
− pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
− wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
− informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

• Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

• Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) .

• Wypełniony wniosek:
− podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
− podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
− za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony przez dyrektora pracownik przedszkola/szkoły.

• Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

• Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
− żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
− zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

• Burmistrz gminy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
− korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
− może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
− może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

• O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

• W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

• Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

• W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe (art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

- wielodzietność rodziny kandydata;
Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci(art. 20b ustawy o systemie oświaty)
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
- objęcie kandydata pieczą zastępczą

• W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie, tzw. kryteria samorządowe.

- dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonych w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania - 21 punktów
- dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun mieszkają w Gminie Piaseczno i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie - 9 punktów
- dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun pracują, lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 punktów
- dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 2 punkty

• Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

• Komisja rekrutacyjna:
− przyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
− podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
− wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, − wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
− na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij