W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zapytanie Ofertowe do 14.000,00 Euro na: „Wykonanie zadaszeń zewnętrznych budynku Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, przy ul. Sarenki 20”

Wersja strony w formacie XML

 Zapytanie Ofertowe do 14.000,00 euro

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia, proszę o złożenie oferty cenowej na: „Wykonanie zadaszeń zewnętrznych budynku Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, przy ul. Sarenki 20”


Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno do dnia 08.07.2016 r. do godz. 16-ej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie zadaszeń zewnętrznych budynku Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, przy ul. Sarenki 20”

1. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie (waga):

Cena - 80 %, gwarancja - 20% przy założeniu minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy i maksymalnego 36 miesięcy

2. Zawartość Oferty.

Oferta powinna zawierać oddzielną: cenę netto, cenę brutto, VAT oraz okres udzielanej gwarancji, dla każdej pozycji z Załącznika nr 1 „Tabeli wartości ofertowych”

3. Osoby odpowiedzialne do kontaktów :

- sprawy formalne: Leszek Trzmiel, tel 22 70 17 665
- sprawy techniczne: Leszek Trzmiel, tel 22 70 17 665

4. Sposób realizacji Zamówienia:
Wykonawca robót zobowiązany jest do:
4.1. Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia odpowiedniej ilości pracowników przewidzianych do realizacji robót.
4.2. Stałego utrzymania remontowanych pomieszczeń i ich otoczenia w czystości, usuwanie gruzu i odpadów.
4.3. Ochrony mienia do czasu przekazania go do użytkowania,
4.4. Zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych robót na otaczające środowisko
i użytkowników Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym.
4.5. Naprawienia na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkód.
4.6. Kierowania robotami przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia i posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności od Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.
4.7. Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.
4.8. Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologii robót.
4.9. Posiadania na każdy wbudowany materiał deklaracji zgodności, aprobaty technicznej lub certyfikatu świadczącego o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i winien on być dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego). Dokumenty te Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed wbudowaniem materiału.
4.10. Zgłoszenia do odbioru końcowego wykonanych elementów robót.

5. Sposób płatności oraz zakres prac podlegających wycenie :

5.1. Sposób płatności
- Zapytanie przewiduje trzy warianty wykonania zadaszeń : ( w zależności od ilości posiadanych środków Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego z wariantów) Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje / warianty w „Tabeli wartości ofertowych”

Wariant I. – Montaż Zadaszenia nr 1
Wariant II. – Montaż Zadaszenia nr 2
Wariant III. – Montaż Zadaszenia nr 1 i Zadaszenia nr 2


Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego. (np. do realizacji tylko jednego zadaszenia )


- Oferta musi uwzględniać wycenę każdego wariantu oddzielnie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania „Tabelą wartości ofertowych”. (Wykonawca musi uwzględnić koszt wykonania harmonogramu rzeczowo -terminowego który to musi dostarczyć Wykonawca Gminie Piaseczno do weryfikacji na minimum 7 przed podpisaniem Umowy.)

Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie terminowym.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane roboty po bezusterkowym protokólarnym ich odbiorze przez Zamawiającego). Warunkiem przystąpienia do odbioru jest dostarczenie Zamawiającemu na min 7 dni prze terminem odbioru pełnej dokumentacji powykonawczej potwierdzającej wykonanie robót zgodnie z: wytycznymi zapytania, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami technicznymi, z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty i atesty ( dokumentacja powykonawcza musi zawierać certyfikaty, atesty, deklaracje wbudowanych materiałów budowlanych), wraz ze składaną fakturą należy złożyć stosowne oświadczenia:
• o braku podwykonawców – podpisane przez Generalnego Wykonawcę i składane w sytuacji, gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał żadnych podwykonawców;
• podwykonawców oraz dalszych podwykonawców – podpisane odpowiednio przez każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, i składane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy są zatrudniani podwykonawcy i/lub dalsi podwykonawcy. Załącznikiem do tych oświadczeń jest wyciąg z protokołu odbioru robót na podstawie którego została wystawiona faktura, wyciąg ten nie musi zawierać kwot, natomiast musi wskazywać: które pozycje są rozliczane danym protokołem, w jakim procentowym zakresie i ile procentowo pozostało jeszcze do rozliczenia. Wyciąg z protokołu musi być podpisany przez każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, którzy wykonywali jakikolwiek zakres rozliczanego protokołu, a każda jego strona przez nich parafowana;
• końcowe podwykonawców oraz dalszych podwykonawców – podpisane odpowiednio przez każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, i składane w sytuacji gdy dany podwykonawca lub dalszy podwykonawca zakończył w całości powierzony mu do wykonania zakres prac i został w całości rozliczony z Generalnym Wykonawcą/Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą.
• O braku innych podwykonawców.
5.2. Zakres prac podlegających wycenie (przedmiot zamówienia)


6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

6.1. Etap I. – Montaż Zadaszenia nr 1
a) rozpoczęcie robót: - do dnia 30.07.2016
b) zakończenie robót - zatwierdzone protokołem odbioru robót nie zawierającym wad : – do dnia 30.08.2016
6.2. Etap II. – Montaż Zadaszenia nr 2
a) rozpoczęcie robót: - do dnia 30.07.2016
b) zakończenie robót - zatwierdzone protokołem odbioru robót nie zawierającym wad : – do dnia 30.08.2016

7. Uwagi Końcowe :

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji przystąpić do usuwania usterek w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.

- W przypadku nie przystąpienia do usuwania usterek w w/w terminie, Zamawiający zleci bez powiadomienia, zastępcze wykonanie robót, których faktyczny koszt poniesie Wykonawca w formie potrącenia należności z tytułu zwrotu zabezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek, bądź w formie zapłaty roszczenia w ramach udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej / bankowej.

-Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy wykonawca ma obowiązek zweryfikować wymiary w naturze oraz uwzględnić w ofercie wszelkie koszty w tym materiałów, robocizny, sprzętu i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferenta, powinien on przed podpisaniem Umowy, w ciągu 7 dni dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy wykonania robót.

Załączniki:

1. Wzór Umowy

2. Lokalizacja zadaszeń

3. Oświadczenia Podwykonawców

4. Zapytanie ofertowe do kwoty 14.000 EURO (pdf)
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane