W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi w zakresie realizacji działań interwencyjnych z dzikimi zwierzętami na terenie Gminy Piaseczno w 2016 r.

Wersja strony w formacie XML

Piaseczno, dn. 01.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 EURO

Gmina Piaseczno zgłasza zapytanie ofertowe zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dotyczące usługi w zakresie  realizacji działań interwencyjnych z dzikimi zwierzętami na terenie Gminy Piaseczno w 2016 r.:


Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadań:

I. Świadczenie całodobowych dyżurów oraz reagowanie bez zbędnej zwłoki na zgłoszenia (nie dłużej niż 4 godz.) w celu zabezpieczenia dzikich zwierząt na terenach publicznych w zurbanizowanych częściach gminy Piaseczno w następującym zakresie:

1) Schwytanie i transport rannych lub zagrożonych zwierząt dzikich do ośrodka docelowego (miejsca wsiedlenia, ośrodka rehabilitacji zwierząt, ośrodka hodowli zwierząt lub zagrody adaptacyjnej).
2) Ocena stanu zdrowotnego zwierzęcia w terenie.

3) Udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie (jeżeli jest wymagana).

4) Podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia.

5) Zapewnienie możliwości leczenia ambulatoryjnego i rehabilitację (jeżeli zachodzi konieczność).
7) Poddanie zwierzęcia eutanazji na zasadach określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

8) Przekazanie zwłok zwierząt do unieszkodliwienia.

9) Podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia zamurowaniem ptaków odbywających lęgi w budynkach (jerzyki, wróble i inne) podczas prowadzonych remontów budynków.

II. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć powyższe usługi na rzecz Zamawiającego w terminie do 31 grudnia 2016 r.

III. Wykonawca wykona prace objęte niniejszym zamówieniem siłami własnymi lub przez zlecenie ich podwykonawcy. Nie zmienia to zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jak za działania własne.

IV. Całość prac Wykonawca winien wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności i warunków bezpieczeństwa dla życia i zdrowia osób postronnych jak również ich mienia.

V. Podczas podejmowania działań związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia należy postępować ze szczególną ostrożnością i bezwzględnym poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przestrzegając wszelkich zasad dotyczących m. in. sztuki łowieckiej, sztuki weterynaryjnej oraz sposobu postępowania ze zwierzętami, w szczególności zwierzętami dzikimi.

VI. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z interwencjami dotyczącymi zwierząt przebywających poza granicami administracyjnymi Gminy Piaseczno.

VIII. Zamawiający nie ponosi kosztów za czynności weterynaryjne wykonywane na zwierzętach „bezdomnych” tj. psy, koty oraz zwierzęta gospodarskie.

IX. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkody lub zdarzenia losowe (pogryzienia i inne) poniesione przez Wykonawcę i osoby postronne w trakcie podejmowanych interwencji.


Obowiązki Wykonawcy:

1. Posiadanie przez cały okres obowiązywania Umowy niezbędnych zezwoleń na prowadzenie czynności objętych przedmiotem Umowy.

2. Całodobowe podejmowanie interwencji z udziałem dzikich zwierząt na zgłoszenia Straży Miejskiej w Piasecznie i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno i Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Wykonawca odpowiada technicznie, merytorycznie i finansowo za cały przebieg podejmowanej interwencji.

3. Zapewnienie doraźnej pomocy weterynaryjnej schwytanym osobnikom chorym lub rannym oraz ich przewiezienie na leczenie i rehabilitację do ośrodka hodowli zwierzyny lub ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt lub zagrody adaptacyjnej na podstawie posiadanego przez Wykonawcę porozumienia z danym podmiotem.

4. Uśmiercanie zwierzyny w sposób humanitarny w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie zwierząt w szczególności w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w celu zakończenia cierpień zwierzęcia.

5. Zapewnienie bezpieczeństwa przy realizacji zadania w szczególności poprzez:

a) rozpoznanie terenu,

b) udzielanie informacji o prowadzonych działaniach na terenach sąsiadujących z miejscami zamieszkania lub przebywania ludzi.

6. Współdziałanie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z właściwymi służbami
ds. bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności:

a) Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

b) Strażą Miejską w Piasecznie, Policją.

7. Zapewnienie zespołu osób posiadających doświadczenie i uprawnienia niezbędne do prowadzenia przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie obowiązku w ramach realizowanego zadania.


W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu zachowania dzikich zwierząt

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.:

- minimum jedną osobą będącą lekarzem weterynarii;

- minimum jedną osobą upoważnioną do używania broni do usypiania zwierząt;

4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.


Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1. Cenę zryczałtowaną za całość świadczonych usług zawartych w ww. przedmiocie zamówienia

2. Ceny jednostkowe za:

- podjęcie interwencji w celu udzielenia pomocy dzikiemu zwierzęciu;

- podjęcie interwencji w celu udzielenia pomocy dzikiemu zwierzęciu z uwzględnieniem pomocy ambulatoryjnej;

- podjęcie interwencji w celu udzielenia pomocy dzikiemu zwierzęciu z uwzględnieniem jego uśmiercania w przypadku braku możliwości  udzielenie skutecznej pomocy ambulatoryjnej.

2. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje wymaganymi urządzeniami technicznymi do realizacji zamówienia

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia.

4. Określenie czasu podjęcia interwencji od przyjęcia zgłoszenia.

5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług.

Okres świadczenia usługi

do 31 grudnia 2016 roku

Kryteria oceny złożonej oferty:

- cena 80%

- doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 20%


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno do dnia 20 września 2016 r. do godz. 16.00.  Wszelkie informacje są udzielane w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej przy ul. Wojska Polskiego 54, pok. 10.

Z uwagi na charakter pracy oraz częste wyjazdy w teren, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu  22 736 02 73.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane