Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

spr 50-2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, Świadczenie usług polegających na rozszerzeniu nieodpłatnie świadczonych usług w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zorganizowanym przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Piaseczno: Świdczenie usług polegających na rozszerzeniu nieodpłatnie świadczonych usług w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zorganizowanym przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie.
Numer ogłoszenia: 116482 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81322 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świdczenie usług polegających na rozszerzeniu nieodpłatnie świadczonych usług w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zorganizowanym przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zorganizowanym przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie, polegających na: nieodpłatnym odbiorze od mieszkańców gminy odpadów komunalnych typu: papa, gonty bitumiczne ( kod odpady 170380), styropian budowlany, wełna mineralna (kod odpadu 179604) ; nieodpłatnym odbiorze okien z ramami drewnianymi, plastikowymi oraz metalowymi a następnie ich demontażu przez pracownika PSZOK; nieodpłatnym przyjmowaniu gałęzi w wielkości powyżej 1m, które wymagają rozdrobnienia przy uzyciu sekatora, piły spalinowej lub rębaka..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm:Lider: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SITA Piaseczno Sp. z o.o. ul. Techniczna 6 Piaseczno; Sita Polska ul. Zawodzie 5 Warszawa, ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 336111,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 362880,00

Oferta z najniższą ceną: 362880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 362880,00

Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W dniu 6 listopada 2015 r., po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, została zawarta umowa pomiędzy Gminą Piaseczno a Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sita Piaseczno Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum oraz Sita Polska Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum zwana dalej umową podstawową. Przedmiotem obowiązującej umowy podstawowej jest usługa polegająca na utworzeniu i prowadzeniu stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piaseczno oraz punktu zbiórki odpadów w Złotokłosie. W opisie przedmiotu zmówienia wskazano rodzaje odpadów, które Wykonawca zobowiązał się do nieodpłatnego przyjmowania w utworzonym stacjonarnym punkcie. Jednocześnie ustalono, że Wykonawca będzie przyjmował w w/w punkcie odpłatnie inne niż wymienione odpady komunalne. W związku z powyższym w regulaminie PSZOK została zawarta informacja, iż odpady typu: papa, gonty bitumiczne, styropian budowlany, wełna mineralna będą przyjmowane odpłatnie według cennika (2,00 zł/kg.). Z przeprowadzonej analizy rynku wynika, iż większość powstałych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Polsce pobiera opłaty za tego typu odpady. W toku realizacji umowy mieszkańcy telefonicznie wyrażą swoje ogromne niezadowolenie z powodu obowiązku ponoszenia opłat za w/w odpady. Z informacji uzyskanych od Wykonawcy wynika również, iż zdarzały się sytuacje o braku pozostawienia w/w odpadów w punkcie, w przypadku powzięcia przez mieszkańca informacji o konieczności wniesienia opłaty. Można przypuszczać, iż dochodziło do nielegalnego pozbywania się odpadów. Dużym problem, zgłaszanym przez mieszkańców jest pozbycie się okien (ram wraz z szybami). Wystawianie okien przed posesję i odbiór w ramach zbiórki akcyjnej jest niebezpieczny i może zagrażać życiu lub zdrowiu mieszkańców. Rozwiązaniem tego problemu wydaje się umożliwienie mieszkańcom oddania okien do punktu stacjonarnego. Możliwość oddania pełnych okien do PSZOK nie została uwzględniona w umowie podstawowej gdyż zakładano, iż PSZOK powinien przyjmować tylko odpady selektywnie zebrane. Okno zawiera w sobie elementy szklane i w zależności od rodzaju ramy: drewno, metal lub plastik. Jednakże wprowadzenie dodatkowej usługi demontażu okien przez pracownika punktu stacjonarnego umożliwiłoby oddzielenie szyby od ramy, a tym samym pozwoliłby na podział okna na odpowiednie frakcje. Usługa ta umożliwiłoby mieszkańcom bezpieczne pozbycie się okien. Zgodnie z obowiązującą umową podstawową i regulaminem PSZOK do punktu można oddać gałęzie, skoszoną trawę lub liście w pojemnikach lub workach o pojemności do 120 l. Pojawił się problem z gałęziami nie mieszczącymi się do worków i wymagającymi rozdrobnienia. Mieszkańcy ponoszący opłaty za rzecz systemu mają rosnące oczekiwania. W związku z powyższym aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom proponuje się wprowadzenie dodatkowej usługi przez punkt stacjonarny tj. nieodpłatne przyjmowanie gałęzi wymagających rozdrobnienia. Z uwagi na zapewnienie szczelności systemu gospodarowania odpadami, bezpieczeństwo mieszkańców oraz zadowolenie i podjecie dialogu społecznego czyli wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców niezbędnym jest zawarcie umowy dodatkowej umożliwiającej wprowadzenie usług tj.: - nieodpłatnego odbioru od mieszkańców gminy odpadów komunalnych typu: papa, gonty bitumiczne (kod odpady 17 03 80), styropian budowlany, wełna mineralna (kod odpadu 17 06 04); - nieodpłatnego odbioru okien z ramami drewnianym, plastikowymi oraz metalowymi a następnie ich demontaż przez pracownika PSZOK; - nieodpłatnego przyjmowania gałęzi w wielkości powyżej 1 m, które wymagają zdrobnienia przy użyciu sekatora, piły spalinowej lub rębaka Utworzony w ramach umowy podstawowej punkt przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie rozszerzyłby tylko zakres swojej działalności. Zlecenie usług wymienionych powyżej innemu podmiotowi wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów związanych z zapewnieniem terenu, obsługi, bazy socjalnej oraz zaplecza technicznego (kontenery, samochody do transportu odpadów). Ponadto jeden punkt, w którym można oddać wszystkie odpady, trwałe wpisuje się w świadomość mieszkańców.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij