Zapytanie ofertowe” do kwoty 30 000 Euro

 Znak pisma  IT.7011.124.2016.EK                                           Piaseczno, dnia 04.11.2016 r.

 I.     W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na:

budowę oświetlenia drogowego ulicy Do Lasu w miejscowości Siedliska gmina Piaseczno

proszę o złożenie oferty do dnia 15.11.2016 r. do godziny 16.00 w kancelarii UMiG Piaseczno, ul,Kościuszki 5. Ofertę należy złożyć przy piśmie przewodnim, w zaklejonej kopercie opatrzonej hasłem: „OFERTA – budowa oświetlenia przy ul. Do Lasu 
w Siedliskach” 
i dopiskiem: „Sprawa nr IT.7011.124.2016.EK”.

 Odpowiedzialny do kontaktów: Edward Kopeć, telefon (22) 70-17-697, pokój 93.

 II.   Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zamówienia i inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie:

- zgodnie z załączonymi dokumentami.

W załączeniu następujące dokumenty:

-    opis przedmiotu zamówienia,

-    przedmiar robót,

-    wzór umowy,

-    dokumentacja techniczno – prawna, w tym:

  projekt budowlany i wykonawczy

  STWiOR

  Zaświadczenie Starosty Piaseczyńskiego

 III.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  do dnia 20.12.2016 r.

Uwaga:

Gmina Piaseczno zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską Miasta 
i Gminy Piaseczno o zabezpieczeniu środków finansowych w roku 2017.

 IV.  Gwarancja:  60 miesięcy.

V.   Kryterium wyboru ofert:  cena 100%.

VI.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  5% wynagrodzenia umownego brutto.