Karta Informacyjna

1.
Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.
Wydział Polityki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Naczelnik Ewa Witkowska;
Tel. (22) 70 17 565;
Szczegółowe informacje:
Inspektor Małgorzata Cwyl;
Podinspektor Justyna Brzozowska;
05-500 Piaseczno ul. Szkolna 9, I piętro;
Tel. (22) 75 679 77;

2.   Wymagane dokumenty.
W kancelarii należy złożyć:
1) Wniosek o rozłożenie na raty/umorzenie zaległości z tytułu opłat za używanie lokalu (załącznik nr 1);
2) Dowód osobisty wnioskodawcy lub inny dokument tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości;
3) Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny:
- zaświadczenie o wysokości otrzymanego dochodu (załącznik 2) lub
- oświadczenie potwierdzające wysokość otrzymanego dochodu (załącznik 3);
4) Dokumenty potwierdzające sytuację materialną i zdrowotną członków rodziny;

3.Termin załatwienia sprawy.
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów odpowiedź zostanie udzielona nie później niż w ciągu miesiąca.

4. Opłaty.
Nie podlega opłatom.

5. Podstawa prawna.
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.);- Uchwała nr 1301/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.02.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności Gminy Piaseczno i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. nr 77, poz. 1197), zmiana Uchwała nr 1298/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.02.2014 r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 1760);
- Zarządzenie nr PM.0050.05.2017 z dnia 04.09.2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie wprowadzenia Procedury windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno mających charakter cywilnoprawny, do którego nie stosuje się przepisów - ustawy ordynacja podatkowa.

Wydział Polityki Mieszkaniowej jest czynny:
Poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00
Wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

Druki do pobrania: