Tadeusz Tomczyk - tel. 70 17 680

Zakres wykonywanych zadań:

  • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
  • Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.
  • Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
  • Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów dotyczących informacji niejawnych.
  • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych wg zasad określonych w rozdziale 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych
  • Kierowanie pracą kancelarii tajnej.
  • Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz bieżące informowanie burmistrza o przebiegu tej współpracy.
  • Opracowywanie planów postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
  • Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamianie o tym burmistrza: a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych - oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyższą - również właściwą służbę ochrony państwa.