Wydział Finansowy - fn@piaseczno.eu
podatek od nieruchomości, rolny i leśny (22 70 17 503, 508, 510-512), podatek od środków transportowych (22 70 17 513)

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami - ggg@piaseczno.eu
dzierżawa i użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, wykup lokali komunalnych (22 70 17 525), regulacja stanu prawnego nieruchomości, uwłaszczenia (22 70 17 526), numery posesji, podziały i rozgraniczanie nieruchomości (22 70 17 530, 533), wykupy i sprzedaż nieruchomości przez gminę (22 70 17 523), naliczanie "renty planistycznej" (22 70 17 564)

Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego it@piaseczno.eu
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, lokalizacja zjazdu indywidualnego z drogi gminnej utwardzonej na posesję, lokalizacja w pasie drogi gminnej projektowanej infrastruktury, zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (22 70 17 675);, licencje na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, remonty i ewidencja dróg (22 70 17 676), transport publiczny, odszkodowania komunikacyjne (22 70 17 674), konserwacja oświetlenia ulicznego (22 70 17 674).

Wydział Utrzymania Terenów Publicznych utp@piaseczno.eu
targowisko miejskie, utrzymanie zieleni, miejsca pochówkowe na Cmentarzu Komunalnym będące własnością gminy, oczyszczanie miasta (22 70 17 652).

Wydział Gospodarki Odpadami go@piaseczno.eu ul. Wojska Polskiego 54, wejście również od ul. Kniaziewicza
odbiór odpadów komunalnych, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, zanieczyszczenie środowiska, zagospodarowanie odpadów, wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami (22 736 29 83; 22 736 29 84; 22 736 29 88)

Wydział Polityki Mieszkaniowej umk@piaseczno.eu
sprawy wspólnot mieszkaniowych w budynkach komunalnych, przydział lokali mieszkalnych (22 70 17 566), administracja budynków komunalnych - ul. Szkolna 9, tel. 22 75 70 196, 22 75 67 977.

Referat Spraw Społecznych rss@piaseczno.eu
prowadzenie spraw wynikających z realizacji ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; prowadzenie spraw dotyczących wypełniania funkcji organu, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; realizacja zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących promocji i  ochrony zdrowia; koordynowanie akcji społecznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie Gminy Piaseczno; realizacja zadań Gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w trybie i na zasadach ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ustawy o finansach publicznych; (22 70 17 636)

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej - edg@piaseczno.eu
rejestracja, zawieszenie i likwidacja działalności gospodarczej, wypisy z rejestru (22 70 17 518), pozwolenia na sprzedaż alkoholu,

Wydział Urbanistyki i Architektury - uia@piaseczno.eu
plany zagospodarowania przestrzennego (70 17 556), decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego (22 70 17 551-553, 22 70 17 563), nazewnictwo i kategoria ulic (22 70 17 551)

Wydział Spraw Obywatelskich - wso@piaseczno.eu
meldunki, wydawanie i odbiór dowodów osobistych, odbiór nr PESEL (22 70 17 601-605, 613)

Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej - gcr@piaseczno.eu
obrona cywilna i klęski żywiołowe (22 70 17 680-681), nadzór nad ochotniczą strażą pożarną, sprawy wojskowe, zezwolenia na organizację imprez masowych (22 70 17 625)

Referat Zamówień Publicznych - rzp@piaseczno.eu
przygotowywanie i prowadzenie przetargów gminnych (22 70 17 655)

Wydział Inwestycji - inw@piaseczno.eu
inwestycje kubaturowe prowadzone przez gminę, plany inwestycji kubaturowych (22 70 17 666, 667), nadzór nad robotami budowlanymi (22 70 17 665, 669), nadzór nad robotami sanitarnymi (22 70 17 660, 669), inwestycje w zakresie robót elektrycznych (22 70 17 668), nadzór nad robotami w zakresie obiektów komunalnych (22 70 17 645, 671)

Wydział Kadr i Administracji - adk@piaseczno.eu
sprawy kadrowe (22 70 17 580), obsługa Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (22 70 17 535)

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - osr@piaseczno.eu ul. Wojska Polskiego 54, wejście również od ul. Kniaziewicza
ochrona przyrody, wycinka drzew i krzewów (22 736 02 72), sprawy rolne, instruktaż i doradztwo rolnicze (22 736 02 71), rejestracja psów ras agresywnych, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (22 736 02 73, 22 736 02 70)

Jednostka Realizująca Projekt - jrp@piaseczno.eu
realizacja programu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Funduszu Spójności UE (22 736 29 85)

Referat ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - kalicinska@piaseczno.eu ul. Szkolna 1
analiza dostępnych środków zewnętrznych, przygotowanie i rozliczanie wniosków na pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, udzielanie informacji o możliwości pozyskania środków, prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Piaseczno (22 756 20 08)

Wydział Oświaty - sekula@piaseczno.eu ul.Kusocińskiego 4
dokształcanie młodocianych, ewidencja placówek niepublicznych, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół tel.22 750 54 72 wew. 22, 21, 25, 26, Fax: 22 726 77 05

Samodzielne stanowisko ds. osób niepełnosprawnych - sawicki@piaseczno.eu
koordynowanie zadań dotyczących osób niepełnosprawnych realizowanych przez Gminę, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, monitorowanie potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie gminy, przygotowywanie propozycji ich zaspokojenia, informowanie osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach i przywilejach (22 70 17 575)

Biuro Rady Miejskiej - rada@piaseczno.eu
obsługa posiedzeń rady miejskiej oraz komisji problemowych (22 70 17 560)

Biuro Promocji i Informacji Gminy - info@piaseczno.eu
promocja gminy, kontakty z mediami, redakcja "Gazety Piaseczyńskiej" (gazeta@piaseczno.eu), administracja stron internetowych: www.piaseczno.eu i www.bip.piaseczno.eu, współpraca międzynarodowa (22 70 17 650)

Wydział Świadczeń Społecznych - ul. Fabryczna 2 - s.rodzinne@piaseczno.eu
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych (22 716 72 20)

Referat ds. Zarządzania Energią - energia@piaseczno.eu
realizacja zadań związanych z polityką energetyczną gminy, realizacja programu poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy, koordynacja działań wynikających z SEAP, PGN i Porozumienia Burmistrzów, realizacja zadań własnych gminy w zakresie oświetlenia i sygnalizacji świetlnej gminnych dróg, ulic i placów (22 70 17 660)

Urząd Stanu Cywilnego - Pl. Piłsudskiego 1, Ratusz, - usc@piaseczno.eu
wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów (22 70 17 699)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno - mgops@piaseczno.eu
zasiłki socjalne, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze podstawowe i specjalistyczne (procedury postępowania przy przyznawaniu usług specjalistycznych), profilaktyka, praca socjalna, grupy wsparcia, pomoc psychologiczna i prawna (22 756 72 63)

Centrum Usług Wspólnych - ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno - zeassekretariat@piaseczno.eu www.zeas.piaseczno.eu obsługa finansowo-księgowa i administracyjna przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów (22 756 72 04)

Centrum Kultury - ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno - biuro@kulturalni.pl
tel. 22 756 76 00, www.kulturalni.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno - inf@gosir-piaseczno.pl
tel. 22 716 66 00, www.gosir-piaseczno.pl

Straż Miejska
- ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno - strazmiejska@piaseczno.eu
ochrona porządku w miejscach publicznych, sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów, bezdomne zwierzęta (22 70 17 695)