Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór na stanowisko pracy – kontroler techniczny ds. obsługi monitoringu w Zespole ds. Obsługi Monitoringu Miejskiego.

Wymagania
niezbędne od Kandydata/ki na stanowisko operatora monitoringu:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. wykształcenie średnie,
5. 3 lata stażu pracy.
 
Wymagania dodatkowe:
1. nieposzlakowana opinia,
2. niekaralność,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
4. podstawowa znajomość obsługi pakietu MS Office,
5. dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym),
6. umiejętność pracy w zespole,
7. komunikatywność, wysoka kultura osobista, rzetelność, dokładność i zaangażowanie, operatywność oraz samodzielność w działaniu,
8. spostrzegawczość,
9. umiejętność pracy pod presją czasu,
10. umiejętność koncentracji w długim okresie,
11. podzielność uwagi,
12. odporność na stres,
13. szybkość działania,
14. umiejętność kojarzenia faktów,
15. doświadczenie w pracy na stanowisku operatora monitoringu miejskiego,
16. umiejętność oceny i kwalifikacji zaobserwowanych zdarzeń,
17. znajomość topografii Piaseczna.
 
Zakres wykonywanych zadań:
1. obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia w celu ochrony spokoju i porządku na terenie miasta;
2. obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia w celu prewencyjnego zapobieżenia popełnianiu przestępstw, a także ujawnianie tych osób i reagowanie przy współpracy z właściwymi organami ścigania;
3. na żądanie organów uprawnionych, zabezpieczanie i udostępnianie nagrań oraz innej dokumentacji dowodowej systemu ze zdarzeń będących przedmiotem postępowania;
4. zabezpieczanie od strony dowodowej i monitorowanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem, do momentu przybycia właściwych służb, a także podczas wykonywania przez nich czynności;
5. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego,
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, ratowanie życia i zdrowia obywateli,
  
Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)  oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
i) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul.Kościuszki  5, lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno , ul.Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno w terminie do dnia 15.02.2018 r.   z dopiskiem  kontroler techniczny”  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 25.01.2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis