Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  pracownik socjalny
 
1. Wymagania niezbędne:
a) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do   zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
b) posiadanie obywatelstwa polskiego,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
e) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
f)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
g) znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia  i  instytucjach rynku pracy.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
b) znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych  (Word, Excel), oraz programów komputerowych związanych z pomocą społeczną (TT-Pomoc),
c) predyspozycje osobowe: samodzielność, umiejętność planowania pracy, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 
3. Zakres wykonywanych zadań:
a) wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
b) realizowanie pracy socjalnej,
c) realizowanie innych zadań należących do kompetencji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawa,
d) pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań samopomocowych, tworzenie lokalnego partnerstwa,
e) współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,
f)  ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka, prawnikiem, oraz ze środowiskiem lokalnym.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) 1 osoba – pierwsza umowa na czas określony, możliwa kolejna umowa na czas nieokreślony,
c) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
d) praca w terenie (zakres terytorialny Miasta i Gminy Piaseczno),
e) praca biurowa z wiązana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
f) praca wymaga współdziałania z pracownikami, osobami i rodzinami korzystającymi  z pomocy, instytucjami i organizacjami ze względu na charakter pracy.
 
5. Wymagane dokumenty;
a) życiorys (CV), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (umieszczony w BIP) – podpisane własnoręcznie.
b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (wymagany jest suplement do dyplomu w przypadku osób z wykształceniem wyższym, na kierunku innym niż praca socjalna, o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego),
c) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w przypadku posiadania stażu pracy (kopie świadectw pracy), kopie zaświadczeń o ukończonych kursach bądź szkoleniach,
d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku ,
f)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
g) podpisana klauzula o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.
h) oświadczenie dotyczące danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji (umieszczone w BIP).
                                                                                                                                                    
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, muszą być opatrzone podpisaną klauzulą:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.
 
Dokumenty nie zawierające podpisu pod klauzulą nie będą rozpatrywane.
 
Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zapieczętowanej kopercie podpisanej   „Konkurs – pracownik socjalny”, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Piasecznie, pokój nr 9  Ip. lub na recepcji (parter) do dnia 9 marca 2018r. w godzinach 800 - 1600, lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie, listownie lub za pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji ( test/rozmowa kwalifikacyjna ).
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.piaseczno.eu.
 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Barbara Klukiewicz-Matuszczak