Rozgraniczenie nieruchomości GGG-02/01

Karta Informacyjna

Rozgraniczenie nieruchomości

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

  • Naczelnik Wydziału: Iwona Zielińska - Woszczyk
  • Zastępca Naczelnika: Anna Gieleta
  • Alina Maleszewska, Katarzyna Złotkowska

II p. pok. nr 68
Telefon (22) 70 17 530, 70 17 533

2. Wymagane dokumenty
W Kancelarii należy złożyć:
- pisemną prośbę o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego,
- oświadczenie geodety, który będzie prowadził to postępowanie rozgraniczeniowe
- aktualny wypis z księgi wieczystej.

3. Opłaty
10 zł na podstawie cz. I ust 53, załącznika do ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) - płatne z chwilą złożenia wniosku.

4. Sposób i termin załatwienia sprawy
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, Burmistrz w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i o powołaniu wskazanego przez wnioskodawcę geodety do przeprowadzenia czynności rozgraniczających. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności geodezyjnych i złożeniu dokumentacji sporządzonej przez geodetę zostanie wydana decyzja i przesłana na adres wnioskodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub decyzję można odebrać w pokoju nr 68

5. Tryb odwoławczy
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni o daty doręczenia decyzji, przekazania sprawy do sądu.

6. Podstawa prawna
- art. 29 - 34 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.);
- art. 152 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny  (Dz. U. 2019, poz. 1145).

7. Uwagi
Brak

Notatki
Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest czynna w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00