Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. administrowania Cmentarzem Komunalnym w Wydziale Utrzymania Terenów Publicznych
 
 1)  Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie:  wyższe,
b)  staż pracy:  3 lata,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie *)
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
 
a) znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów o cmentarzach komunalnych,
b) umiejętność obsługi komputera,
c) znajomość programów WORD, EXCEL, POWER POINT,
d) posiadanie prawa jazdy kat. B,
e) obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
1.   Prowadzenie i nadzorowanie spraw w zakresie utrzymania i administrowania Cmentarzem Komunalnym.
2.   Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców i podejmowanie niezbędnych działań celem ich realizacji.
3.   Obsługa programu do rejestracji pism RISS.
4.   Przyjmowanie, weryfikacja i opisywanie faktur.
5.   Opracowywanie projektów planów budżetowych Wydziału UTP.
6.   Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dot. zadań realizowanych przez Wydział UTP.
7.   Zlecanie i nadzorowanie prac remontowych oraz murarskich na Cmentarzu Komunalnym.
 
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno – biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się przy ul. Julianowskiej 27 w Piasecznie  - brak udogodnień dla niepełnosprawnych,
c) praca częściowo w terenie,
d) bezpośredni kontakt z interesantami.

5) 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Inspektor UTP – Cmentarz” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  19.04.2018 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).

 Piaseczno, 06.04.2018 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis