UiA.ZP.6721.6.2018.WR                                                                                                                                                                                

 

O B W I E  S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów - część I

 

   Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U. z 2017 r.  poz.1073 ze zm.),  art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 516/LII/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów - część I, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 687/XXV/2016 z dnia 28 września 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach  od 19 kwietnia  2018 r.  do 21 maja  2018 r.

w pokoju  Nr 31  Wydziału Urbanistyki i Architektury  na  I piętrze, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie , w godz. od 900 do 1500 .

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie  planu rozwiązaniami  odbędzie   się

w dniu 9 maja 2018 r. od godz. 18.00 do 20.00 w   Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Piaseczno, w sali konferencyjnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać :

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill: urzad@piaseczno.eu

 Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie  do       dnia 11 czerwca  2018 r.

 

 Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury