Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami  w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami.
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  średnie lub wyższe
b) staż pracy: wykształcenie średnie - 3 lata, wykształcenie wyższe – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie.
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka nieruchomościami, geodezja i kartografia, informatyka,
b) biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office,
c) znajomość podstawowych aktów prawnych  z zakresu gospodarki nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego,
d)  samodzielność, kreatywność.
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a)  obsługa kancelaryjna wydziału,
b)  monitorowanie terminowości udzielania odpowiedzi na  pisma, wnioski, itp.
c)  prowadzenie i aktualizacja bazy danych gminnego zasobu nieruchomości,
d)  prowadzenie spraw związanych z budżetem wydziału.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca biurowa z obsługą komputera,
b) bezpośredni kontakt z interesantami,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze, budynek nie  posiada windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku – podjazd dla niepełnosprawnych.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne  dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje)
i)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Podinspektor  (bazy danych)–  GGG  ”  należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  25.04.2018  r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Piaseczno, 09.04.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis