Karta Informacyjna  

 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Piaseczno

 

Pliki do pobrania:
Wniosek wraz z załącznikami do pobrania na dole strony.

 

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Naczelnik: Ewa Faliszewska; s.rodzinne@piaseczno.eu, 05-500 Piaseczno ul. Warszawska 1;

tel. (022) 70-17-583

2. Wymagane dokumenty.

 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (załącznik nr 1 oraz ewentualnie załącznik nr 2)

 

Wniosek powinien zawierać:

a) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile wnioskodawca posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

b) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;
c) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji  (załącznik nr 19),                                                                     

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów  wnioskodawcy albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ART. 27, ART. 30 B, ART. 30 C, ART. 30 E i ART. 30 F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106. 138, 317 i 398) dotyczące każdego członka rodziny (Załącznik nr 3) ,

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku

b) wysokości przychodu

c) stawce podatku

d) wysokości opłaconego podatku

- w roku kalendarzowym potwierdzającym okres świadczeniowy;

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające  bezskuteczność egzekucji   (załącznik nr 4),                                                                      

b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,           
d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (załącznik nr 5)

e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawniona czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:

- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

f) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku:

- dokument potwierdzający zamieszkanie wnioskodawcy na terenie Gminy Piaseczno (np. dowód osobisty, karta pobytu lub urzędowe potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy, umowa najmu  lokalu),

- oświadczenie o posiadaniu innych dochodów (załącznik nr 6),                                                                      

- oświadczenie o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu (załącznik nr 7)

-  w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość  oraz wypełnić stosowne oświadczenia (załączniki nr 8-11),                                                                                        

- oświadczenie o formie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (załącznik nr 12),                                        

  - inne zaświadczenie lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (m. in. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (załącznik nr 13), zaświadczenie o udzielonym  przez pracodawcę urlopie wychowawczym (załącznik nr 14),   oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  (załącznik nr 15),                                                                              

 14) oświadczenie o wysokości pobieranych w roku bazowym stypendiów (załącznik nr 16).

                  

W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) kopię karty pobytu wydanej na podstawie:

> zezwolenia na pobyt stały,

> zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

> zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi, który:

- posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,

oraz
- zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie,

- zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe
- wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
> uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

W przypadku gdy, członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do płacenia alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną:
a) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub  odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem  lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną                                                                                                                                                                      

b) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej lub wyższej  niż zasądzone wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów  lub                         

b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego z zagranicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

 

W przypadku gdy rodzina osoby uprawnionej posiada gospodarstwo rolne:
a) zaświadczenie właściwego organu gminy lub kserokopię nakazu płatniczego albo oświadczenie (załącznik nr 17) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

b) kserokopię umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

c) kserokopię umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

 

W przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia:
a) aktualne zaświadczenie albo oświadczenie osoby uprawnionej o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej.

W przypadku gdy małżonek rodzica osoby, na którą jest składany wniosek o świadczenia zaginął:
a) zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców-właściwej instytucji.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa pełnomocnik osoby uprawnionej:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania jej przez wnioskodawcę (załącznik nr 18).

W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy:
a) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu   (w szczególności: PIT-37, PIT-36, PIT-11, PIT 8c, świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o okresie zatrudnienia i wysokości uzyskanego dochodu, decyzje z PUP, indywidualna kartę wypłat z PUP, zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, decyzja z ZUS, umowy zlecenia, umowy o dzieło i rachunki do nich).

W przypadku, gdy członek rodziny uzyskał dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (tj. z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń):
a) dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany,

W przypadku, gdy członek rodziny uzyskał dochód po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (tj. z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń):
a) dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, pracownik Wydziału Świadczeń Społecznych może domagać się takiego dokumentu.

Wnioskodawca załączając do akt sprawy kserokopie wymaganych dokumentów  zobowiązany jest przedłożyć do wglądu ich oryginały celem uwierzytelnienia załączanych kopii. Kopię dokumentów uwierzytelnia organ właściwy wierzyciela, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

3. Opłata skarbowa.

Postępowanie nie podlega opłatom.
Nie podlegają opłacie skarbowej wszelkie czynności urzędowe oraz składane dokumenty związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1000).

4. Sposób i termin załatwienia sprawy.

1) wydanie decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2) nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

3) wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.  

4) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października

5) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września  do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku

6) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października  do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku

7) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada  do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku

8) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku  do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

9) w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy wierzyciela przyjmuje wniosek i wzywa, wraz z pouczeniem,  pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,

10) w przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, organ właściwy wierzyciela przyjmuje wniosek i wzywa, wraz z pouczeniem,  pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni.  Niezastosowanie się do wezwania skutkuje  pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

5. Doręczenie decyzji.

a) osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1,
b) przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,                                                                                      

  c) na wnioski które zostały złożone za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny za pomocą tego systemu

 

6. Tryb odwoławczy.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Świadczeń Społecznych. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

7. Podstawa prawna.

-  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.: Dz. U. z 2018 r.  poz. 554 ze zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. ).
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2018 r.  poz. 2220 ze zm.).
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o  cudzoziemcach (tj.: Dz. U. z 2018 r.  poz. 2094 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do  świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1467)

8. Uwagi.

1) Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu świadczeniowego.
2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

a) obywatelom polskim,

b) cudzoziemcom:

> jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
> przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r.  poz. 60 i 858 ).

> przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

c) w/w osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

3) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:
- 725 zł dotyczy okresu świadczeniowego 2018/2019
- 800 zł dotyczy okresu świadczeniowego 2019/2020

4) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

5) Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego składają wniosek o ich przyznanie wraz z wymaganą dokumentacją w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

6) Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego  do spraw rodziny i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

7) Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje tylko i wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

8) Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (tj. wyroku lub ugody), jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

9) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

> do ukończenia 18 roku życia albo,

>w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo,

> w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

> w przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia. 

WAŻNE:
W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

9) W przypadku zmiany liczby członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza:

a) uzyskania lub utraty dochodu,

b) zmiany miejsca zamieszkania,
c) ukończenia przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 18 roku życia i nie kontynuowania nauki,                                                                                                                                                   

d) zgonu dłużnika alimentacyjnego,                                                                                                                           

e) pozbawienie przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,                  

 f) ustania opieki prawnej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem i pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dziecko,                                                                                                                                        

g) otrzymania alimentów niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ustawy, zaległych lub bieżących, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,

h) nabycia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez osobę uprawnioną/przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej na terenie innej gminy (inny organ właściwy wierzyciela),                                                  

i) umieszczenia członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
j) zmiany/uchylenia/stwierdzenia nieważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,                                  

 k) zawarcia związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną,                                                                                  

l) umorzenia lub zawieszenia postępowania egzekucyjnego,

 - osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie fakt ten zgłosić do Wydziału Świadczeń Społecznych.

 

10) W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

 

Uwaga: Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieka opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą

 

11) W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest  prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.                                                                                                                   

12) W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany  w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest  prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego..

13) Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

14) Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna wójt, burmistrz, prezydent właściwy na ze względu na miejsce jej czasowego pobytu.

 

UWAGA !!! KOMU NIE PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

a) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

b) zawarła związek małżeński.

Jednocześnie poucza się osoby, którym przyznano świadczenia alimentacyjne, o braku prawa do ich pobierania w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na to prawo.

Osoby korzystające ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie są uprawnione do pobierania w tym czasie alimentów zarówno od dłużnika jak i od komornika sądowego.

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymała w tym samym czasie alimenty od komornika sądowego bądź od dłużnika, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego są nienależne i podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

9. Notatki

Wydział Świadczeń Społecznych jest czynny:
* Poniedziałek w godz. 8.00 -18.00
* Wtorek- piątek w godz. 8.00 -16.00

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego z kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 odbywa się według harmonogramu wypłat załączonego do decyzji w godzinach 10.30 -15.30.

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest czynna w godzinach:
* Poniedziałek w godz. 8.00 -18.00
* Wtorek - piątek w godz. 8.00 -16.00

Nr konta na które należy wpłacać nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego
62 1240 6973 1111 0010 8670 6558

Nr konta na które dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest zwrócić organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego  96 1240 6973 1111 0010 8670 8565

Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na wskazane konto bankowe realizowane są do końca każdego miesiąca (data nadania przelewu).

Załączniki do pobrania  poniżej.