UiA.ZP.6721.10.2018.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno
     
Stosownie do art. 17  pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały
Nr 152/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach  od 12 lipca 2018 r. do 03 sierpnia 2018 r., w pokoju Wydziału Architektury i  Urbanistyki nr 46 na I piętrze w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godzinach od 10.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w pokoju nr 46 Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno
w  dniu 16 lipca 2018 r.
od godz. 13.00.  do godz. 15.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać uwagi.

1.      Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
2.      Uwagi do wyłożonej prognozy oddziaływania na środowisko można składać:
1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu .

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r.