Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,

2.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można  skontaktować się  poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można  skontaktować się  pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczno można skontaktować się poprzez adres email: sekretariat@piaseczno.eu lub  pisemnie na adres 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Burmistrz Miasta  i Gminy Piaseczno  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może  Pani / Pan skontaktować się poprzez email: temoszczuk@piaseczno.eu lub pisemnie na adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5

 

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • zarejestrowania w związku z:

-        nadaniem lub zmianą numeru PESEL,

-        zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,

-        zmianą obywatelstwa,

-        wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,

-        zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

  • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:

-        zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

-        wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

-        zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski

  • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
  • usunięcia  niezgodności w danych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

-         kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

-         organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

-         organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

-         wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

-         wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Obsługi Interesanta / parter /
tel. 22 70 17 601/602/604/605/613
Godziny pracy: poniedziałek  8-18
wtorek, środa, czwartek i piątek 8-16

 

Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd i powrót.

ZGŁOSZENIA  WYJAZDU ZA GRANICĘ ORAZ POWROTU MOŻNA DOKONAĆ :

- osobiście

- przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

- w formie elektronicznej przez wnioskodawcę posiadającego bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  lub profil zaufany EPUAP przez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl

 WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony formularz meldunkowy /zgłoszenia  wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  lub zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż  6 miesięcy

- dowód osobisty albo paszport

- dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 

W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika :

  • Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu;
  • Dowód osobisty albo paszport;

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

OPŁATY

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty skarbowej   należy dokonać na rachunek bankowy gminy lub w kasie Urzędu.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Czynności  dokonuje się niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia  wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż  6 miesięcy w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

 

PODSTAWA PRAWNA

 - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  /Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm./

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w

  sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy   

  wykonywaniu  obowiązku meldunkowego  / Dz. U. 2017 r., poz. 2411 /

- Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz. U. 2018r. poz. 1044 ze zm./

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U.  2018 r., poz. 2096/
- Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  /Dz. U. 2018 r., poz.162/
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne        /Dz.U. 2017 r., poz.570/                                                                                                                               

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. 2018 r., poz. 1000/