Wydział Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty
Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Dowód osobisty albo paszport.
• Wypełniony formularz;

W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika :
• Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu;
• Dowód osobisty albo paszport;

Zgłoszenie wyjazdu za granicę bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na formularzach "epuap wyjazd" /zgłoszenie wyjazdu/ i "epuap powr." /zgłoszenie powrotu/ umożliwiających wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego poprzez Platformę e- Puap. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e- Puap. w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Link do platformy epuap: www.epuap.gov.pl, zobacz wymagania niezbędne do skorzystania z platformy ePUAP

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Obsługi Interesanta /parter /
tel. 22 70 17 601/602/604/605/613
Godziny pracy: poniedziałek 8-18
wtorek, środa, czwartek i piątek 8-16

Opłaty
Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu.
Termin i sposób załatwienia
Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza

PODSTAWA PRAWNA
-Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności /Dz. U. z 2016 r. , poz. 722/,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego / Dz. U. 2015 r. , poz. 1852 /
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz. U. 2013 r., poz. 1422 ze zm. /,                                     - Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. /Dz. U. 2013 r., poz. 262 ze zm./
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne / Dz. U. 2014r. poz. 1114 ze zm./ ,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. 2016 r. poz. 23/
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz. U. 2015 r. poz. 783/

Tryb odwoławczy
BRAK\

Inne informacje
Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.