Daniel Putkiewicz

Daniel Putkiewicz.

Kontakt:
sekretariat 22 70 17 588
e-mail: sekretariat@piaseczno.eu
Przyjmowanie interesantów: co poniedziałek w godz. 10.00-14.00 (zapisy telefoniczne)
Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.

KOMPETENCJE BURMISTRZA

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy. Do zadań burmistrza należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

Kierownikiem urzędu jest burmistrz. Może on powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy lub sekretarzowi gminy. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.Bezpośredni nadzór nad:

- Urzędem Stanu Cywilnego

- Samodzielnym Stanowiskiem Audytora Wewnętrznego|

- Referatem Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej

- Strażą Miejską

- Wydziałem Gospodarki Odpadami

- Wydziałem Infrastruktury i Transportu Publicznego

- Referatem ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

- Samodzielnym Stanowiskiem ds. BHP

- Referatem Obsługi Karty Mieszkańca

- Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwoju Gminy

- Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych

- Kancelarią Materiałów Niejawnych

- Administratorem Bezpieczeństwa Informacji

- Samodzielnym stanowiskiem Komendanta Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej

 

oraz jednostkami organizacyjnymi gminy:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Centrum Kultury

- Biblioteka Publiczna

- Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej