Daniel Putkiewicz

Daniel Putkiewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Kontakt:
sekretariat 22 70 17 588
e-mail: sekretariat@piaseczno.eu
Przyjmowanie interesantów: co poniedziałek w godz. 10.00-14.00 (zapisy telefoniczne). Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.

KOMPETENCJE BURMISTRZA

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy. Do zadań burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

Kierownikiem urzędu jest burmistrz. Może on powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy lub sekretarzowi gminy. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.Bezpośredni nadzór nad:

Urzędem Stanu Cywilnego

- Samodzielnym Stanowiskiem Audytora Wewnętrznego

- Biurem Promocji i Kultury

- Wydziałem Gospodarki Odpadami

- Samodzielnym stanowiskiem ds. BHP

- Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych

- Kancelarią Materiałów Niejawnych

- Inspektorem Ochrony Danych

- Wydziałem Utrzymania Terenów Publicznych

 

Jednostkami organizacyjnymi gminy:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Spółkami gminnymi:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.