Klauzula informacyjna

 

Informacja, o której mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są członkowie Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk,
  e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych:

- art. 63 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),

- § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat (kategoria archiwalna BE 50).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu oraz sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych uniemożliwi Administratorowi realizację procesu rekrutacji.