2019-07-19

UiA.ZP.6721.9.2019.WK

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu   do  sporządzenia miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego. 

 

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 poz.1945 ze zmianami ), art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o  ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2016  poz. 353 ze zmianami),  zawiadamiam podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie:

 

  1. Uchwały Nr  1170/XXXIX/2017 z dnia 18 października  2017 w sprawie przystąpienia do   sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta,
  2. Uchwały Nr  1168/XXXIX/2017 z dnia 18 października  2017 w sprawie przystąpienia do   sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu ,,Traktu nad Perełką”.

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w  pokoju  przy sali konferencyjnej (półpiętro) w Urzędzie  Miasta i Gminy Piaseczno w  Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5. Wnioski do projektu planu, zmian planów i do prognoz oddziaływania na środowiskowo można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Wnioski do projektu planu i projektów zmian miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego mogą być składane:

  • w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail kubiak@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwę  jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Urbanistyki i Architektury