Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. utrzymania pasa drogowego w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Inspektor/Podinspektor ds. utrzymania pasa drogowego w Wydziale Inwestycji i Inżynierii Ruchu  w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne,

b) staż pracy:

  - przy wykształceniu średnim - 3 lata stażu - zatrudnienie na stanowisku Podinspektora, 5 lat pracy zatrudnienie na stanowisku Inspektora,

 - przy wykształceniu wyższym - brak stażu – zatrudnienie na stanowisku Podinspektora, 3 lata stażu zatrudnienie na stanowisku Inspektora,

c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) obywatelstwo: polskie *)

Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku : transport, budownictwo o specjalności drogowej, prawo, samorząd terytorialny, geodezja,

b) 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zajęciem pasa drogowego,

c) doświadczenie w dziedzinie prowadzenia postępowań administracyjnych,

d) umiejętność obsługi komputera i poczty e-mail,

e) znajomość pakietu Office: Word i Excel,

f) znajomość przepisów: ustaw Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

g) znajomość GIS (Geometrical Information System),

h) umiejętność czytania map zasadniczych,

i) pracowitość, rzetelność, kreatywność, samodzielność, zaangażowanie, umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność, uczciwość, dobra organizacja pracy,

j) umiejętność formułowania pism urzędowych,

k) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,

l) prawo jazdy kat. B.

 

 

Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zajęcie pasa drogowego,
 2. Przygotowywanie zezwoleń oraz naliczeń opłat za zajęcie pasa drogowego,
 3. Kontrola zajętości pasa drogowego,
 4. Udział w komisjach odbioru robót obejmujących przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego po zakończonych robotach,
 5. Udział w planowaniu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 6. Kontrola zgodności zajęcia pasa drogowego z wydanym zezwoleniem,
 7. Kontrola poprawności odtworzenia pasa drogowego,
 8. Odbiór pasa drogowego,
 9. Prowadzenie ewidencji obiektów i urządzeń budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym niezwiązanych z zarządzaniem drogami i potrzebami ruchu drogowego,
 10. Prowadzenie korespondencji dotyczącej prowadzonych spraw,
 11. Odpowiadanie na złożone wnioski i interpelacje dotyczące prowadzonych spraw.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,

b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,

c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

e) praca częściowo w terenie,

f) używanie samochodu do celów służbowych.

 

 Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy,

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,

d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

h) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

i) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

*O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „ Stanowisko ds. utrzymania Pasa drogowego  - IDR” należy składać:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
 • w terminie do dnia 30.08.2019 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Piaseczno, dnia 29.07.2019r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

(-) Daniel Putkiewicz