OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Oświaty  w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

 

 

  1. 1.      Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe i dwuletni staż pracy w oświacie lub administracji samorządowej lub wykształcenie średnie i trzyletni staż pracy w oświacie lub administracji samorządowej;

2)      niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)      obywatelstwo: o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej  
oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych                 
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

  1. 2.      Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość regulacji prawnych i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie:

-        ustawa  Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi,

-        ustawa Prawo Oświatowe,

-        ustawa o systemie informacji oświatowej,

-        ustawa o finansowaniu zadań oświatowych,

-        ustawa o samorządzie gminnym,

-        ustawa o pracownikach samorządowych,

-        kodeks postępowania administracyjnego,

-        ustawy o dostępie do informacji publicznej;

2)      dobra znajomość obsługi komputera ( m.in. program Word, Excel, znajomość pakietu

MS  OFFICE,  przeglądarek  internetowych),  umiejętność  obsługiwania  urządzeń biurowych,

3)      uprzejmość i życzliwość,

4)      umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,

5)      odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,

6)      odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy,

7)      dyspozycyjność,

8)      umiejętność interpretacji przepisów w szczególności ww. ustaw i analitycznego myślenia,

9)      wysoka kultura osobista.

  1. 3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      weryfikacja arkuszy organizacji publicznych placówek oświatowych,

2)      przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie i zarządzeń Burmistrza Piaseczna dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych wraz z uzgodnieniami i opiniami Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych,

3)       koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych oraz placówek publicznych, prowadzonych przez Gminę Piaseczno,

4)      prowadzenie baz danych oświatowych, w tym m. in. weryfikacja danych wprowadzonych do SIO,

5)      współudział w opracowaniu projektów planów finansowych jednostek obsługiwanych,

6)      współpraca z gminą i placówkami oświatowymi,

7)      inne prace zlecone przez Dyrektora i Kierownika Referatu Oświaty.

 

  1. 4.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)      praca w budynku siedziby Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,

2)      wejście do budynku – bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

3)      w budynku brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

4)      stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku

 

  1. 5.      Wymagane dokumenty:

1)      podpisane odręcznie: CV i list motywacyjny,

2)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,

3)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które wg kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru,

7)      w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

8)      w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  1. 6.      Dodatkowe informacje

1)      zatrudnienie: 1 etat

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do pokoju 212 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia
14 października 2019 r. na adres Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, ul. Kusocińskiego4, 05-500 Piaseczno z dopiskiem na kopercie „Referent/Specjalista w Referacie Oświaty”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie
do dnia 14.10.2019 r. do godz. 16-tej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Usług Wspólnych z siedzibą przy
ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Pogorzelska email: rodoanka@gmail.com

Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Referenta/Specjalisty w Referacie Oświaty w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.

Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiada Pani/Pan prawo do:

-        żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-        wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

-        przenoszenia danych,

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

-        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.