Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - KONKURS UNIEWAŻNIONY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Kandydaci, którzy przystąpili do konkursu byli oceniani pod kątem następujących kryteriów: test sprawdzający wiedzę z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, test sprawdzający wiedzę z podstawowych przepisów dot. ochrony środowiska, pytania merytoryczne zadane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, doświadczenie zawodowe oraz prezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów. Kandydaci, którzy przystąpili do konkursu nie spełnili więc oczekiwań pracodawcy na ww. stanowisko (nie wykazali się wystarczającą wiedzą, która jest niezbędna do wykonywania pracy na ww. stanowisku). Piaseczno, 28.12.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - KONKURS UNIEWAŻNIONY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Wojska Polskiego 54

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5 lub pocztą

Treść

 Uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne  na ww. stanowisko  odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 r.  w Sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Plan rekrutacji jest  dwuetapowy  i będzie przebiegał  następująco:

 1. Godzina 9.00 – test pisemny z przepisów podanych w ogłoszeniu
  o naborze.
 2.  Sprawdzenie testów i  kwalifikacja osób  do rozmowy.
 3. Godzina 10.30 – 12.00  rozmowa kwalifikacyjna.

Informujemy, że wymagania formalne spełnili i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji następujący kandydaci  (podajemy imię i pierwsze litery nazwiska):

 1. Benita C.P.
 2. Iwona S.
 3. Katarzyna B.
 4. Sylwia K.T
 5. Monika S.
 6. Maciej N.
 7. Monika R.
 8. Mateusz K.

 Przewodniczący  komisji rekrutacyjnej
 Arkadiusz Czapski

Piaseczno, 08.12.2016 r.
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora  w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

1.    Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe o profilu ochrony środowiska, ochrony przyrody lub architektury krajobrazu,
b) staż pracy – 3 lata,
c) wiedza w zakresie rozpoznawania gatunków drzew i krzewów w stanie bezlistnym oraz gatunków chronionych,
d)  umiejętność oceny stanu technicznego drzewa,
e)  niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g)  obywatelstwo: polskie.
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Wymagania dodatkowe:
a)  staż pracy: 1 rok pracy w samorządowej lub rządowej  administracji publicznej,
b)  udokumentowane  6-miesięczne doświadczenie w pracy związanej z zagadnieniami ochrony środowiska,
c) znajomość przepisów podstawowych aktów prawnych ochrony środowiska w szczególności: ustawy o ochronie przyrody, wiedza z zakresu administracji publicznej,
d)  ukończone szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew,
e)  bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie MS Office,
f)  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym potwierdzona stosownym dokumentem,
g) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z charakteru pracy, umiejętność pracy w zespole, łatwość w przyswajaniu wiedzy.

3.     Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) prowadzenie spraw  związanych z orzecznictwem zakresie wycinki drzew i krzewów,  przygotowywanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew,
b) publikacja w BIP  związanych z tymi procedurami dokumentów,
c) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku w zakresie prowadzonych spraw,
d) wprowadzanie danych do rejestru pn. Rejestracja i Śledzenie Spraw  w zakresie prowadzonych spraw.

4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a)  miejsce pracy – Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 54,
b)  budynek posiada windę,
c)  toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
d)  pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze
e)  praca biurowa z obsługą komputera,  wyjazdy w teren niezależnie od pory roku.

5.   Wymagane dokumenty:
a)   życiorys (CV),
b)   list motywacyjny,
c)   kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d)   kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
e)   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
f)  oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
g)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych,
h)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
np.  zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,
i)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość  języka polskiego,
j)  kandydaci  niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa
w zatrudnieniu w  przypadku  znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii   dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2016 . poz.902).
Ww. klauzula powinna  być podpisana przez osobę ubiegającą  się o zatrudnienie.

6.     Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Konkurs – Inspektor OŚR” należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno w terminie do dnia 6 grudnia 2016 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij