Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Specjalista ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Kinga Tokaj, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie przeprowadzono w II etapach, tj. ocena formalna złożonych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy oceniano predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań na ww. stanowisku. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie której Pani Kinga Tokaj wykazała się wiedzą merytoryczną w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, komisja stwierdziła, że Pani Kinga Tokaj spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe do pracy na ww. stanowisku pracy.

Szczegóły

stanowisko Specjalista ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych

termin składania ofert

Treść

Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie wpłynęła jedna oferta z czego do II etapu zakwalifikował się jeden kandydat. II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 27.02.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4. Zaproszony kandydat został powiadomiony telefonicznie oraz drogą mailową.

Piaseczno, dnia 24 lutego 2017 r.

Komisja Rekrutacyjna
OGŁOSZENIE

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych


  1. Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie wyższe oraz czteroletni staż pracy lub wykształcenie średnie  i pięcioletni staż pracy;

b)  niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

c)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d)  obywatelstwo: o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej  
oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych                  
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


  1. Wymagania dodatkowe:

a)  doświadczenie zawodowe w zakresie podatku VAT – 1 rok,

b)  znajomość zasad rachunkowości budżetowej,

c)  znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 8 marca 1992 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

d)  biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)  oraz programów księgowych,

e)   odpowiedzialność, dokładność, sumienność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, terminowe wykonywanie zadań, odporność na stres,

f)   stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,

g)   umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie        w sytuacjach stresowych,

h)   umiejętność interpretacji przepisów i analitycznego myślenia,

i)    wysoka kultura osobista.


  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)  współpraca z gminą i placówkami oświatowymi w zakresie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług,

b) kompletowanie i nadzór nad pełną dokumentacją finansowo – księgową,

c) wprowadzanie danych księgowych do programu Otago,

d) uzgodnienia w zakresie wprowadzonych dokumentów księgowych,

e) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

f)  inne prace zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)  praca w budynku siedziby Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,

b)  wejście do budynku – bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

c)  w budynku brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

d)  stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku


  1. Wymagane dokumenty:

a)  podpisane odręcznie: Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list   motywacyjny,

b)  kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

c)  kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku  pracy,

d)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e)  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)  oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które  wg kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru,

h) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

i) kandydaci niepełnosprawni, zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów, są  obowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  • list motywacyjny, 
  • szczegółowe CV

powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.).”

 

W/w klauzula musi być umieszczona i podpisana na obu dokumentach przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.


  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,   który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy           z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. 
  1. Dodatkowe informacje

a)    zatrudnienie: 1 etat

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do pokoju 212 w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 23 lutego 2017 r. na adres Centrum Usług Wspólnych

w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno z dopiskiem na kopercie „Specjalista   ds. księgowości”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie
do dnia 23 lutego 2017 r. do godz. 16-tej.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij